Två av tre bilägare anser att färre besiktningar försämrar trafiksäkerheten

Enligt en färsk undersökning menar två av tre bilägare att trafiksäkerheten skulle drabbas negativt om personbilar besiktas mer sällan.

Förslaget från Transportstyrelsen om en utglesning av besiktningsintervallen har mött kritik från tunga instanser som Trafikverket, Naturvårdsverket, Motormännen och NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande). Nu står det alltså klart att även enskilda bilägare är oroliga för förslagets konsekvenser.
I en utredning som publicerades i höstas föreslog Transportstyrelsen att personbilar ska besiktas mer sällan än idag. Enligt nuvarande regler besiktas nya bilar första gången efter tre år, andra gången efter ytterligare två år och därefter årligen. Transportstyrelsens förslag medför en sänkning till den allra lägsta nivån som är laglig i EU, vilket innebär att första kontrollbesiktningen sker vid fyra års ålder och därefter vartannat år.
Enligt en nyligen genomförd undersökning menar 65 procent av fordonsägarna att trafiksäkerheten kommer försämras om Transportstyrelsens förslag blir verklighet.
– Resultaten från undersökningen bekräftar den bild som jag har fått när jag pratat med kunder och experter. Trafiksäkerheten är viktig för den enskilde bilägaren, säger Tord Fornander, ordförande för Swetic – Sektion Fordonsbesiktning.
För att förekomma eventuella underkännanden tar ofta ägare av äldre fordon sin bil till verkstaden innan besiktningen. Med årliga bilbesiktningar får fordonsägarna större incitament att hålla en högre servicenivå på sina äldre bilar.
– Täta besiktningar gör att bilägarna får kännedom om eventuella fel i ett tidigare skede. Då kan de också åtgärda felen till en lägre kostnad. Detta går vi miste om, med Transportstyrelsens förslag, fortsätter Tord Fornander.
Av de över femtio remissvar som inkommit till regeringen med anledning av Transportstyrelsens utredning, är majoriteten kritiska mot förslaget, som både riskerar att försämra trafiksäkerheten på svenska vägar och minskar möjligheterna att nå klimat- och miljömålen. Rimligheten i att glesa ut besiktningsintervallerna har ifrågasatts av bland andra Trafikverket, Naturvårdsverket, Polismyndigheten, Motormännens Riksförbund samt fackförbundet Unionen.

Läs hela pressmeddelandet här!


Nyheter


Remissvar till Livsmedelsverket

Swetic ställer sig allmänt positiva till Livsmedelsverkets remiss och välkomnar den föreslagna utökningen av kontrollen. Stor innovation pågår just nu

Nya riktlinjer för teknisk kontroll på distans

Swetic har tagit fram nya riktlinjer för teknisk kontroll på distans. Riktlinjerna representerar Swetics position och vägledning till användningen av

Med anledningen av olyckan på Gröna Lund

Vilka är Swetic? Swetic är en branschorganisation för företag verksamma inom provning, besiktning, kontroll, kalibrering och certifiering, inom vilket även

Kloka investeringar ger ett säkert och hållbart näringsliv

Artikeln kritiserar främst regeringens oförmåga att hjälpa landets företag i svåra ekonomiska tider och betonar att Arbetsmiljöverkets förslag på krav