Säkerhetsproblem med äldre hissar med korggrind och slagdörr

Med anledning av att ett antal olyckor har inträffat där barn blivit fastklämda mellan schaktdörren och korggrinden på äldre hissar med slagdörrar, vill Swetic Lyft informera samtliga berörda parter som arbetar med hissäkerhet.

Boverket har publicerat en skrivelse (2018-07-04) på sin hemsida som beskriver problemet och de risker som finns med den befintliga tekniska lösningen på företrädesvis äldre hissar med schaktslagdörrar och vikgrind i korgöppningen. Boverket uppmanar samtliga fastighetsägare att göra en inventering och en bedömning om den beskrivna konstruktionen finns i det egna hissbeståndet. Har hissarna en teknisk konstruktion som har visat sig ha en förhöjd risk för personskada bör fastighetsägaren göra en säkerhetshöjande teknisk åtgärd för att minska risken så mycket det möjligt. Vilka tekniska åtgärder som ska göras på den enskilda hissen för att höja säkerheten bör avgöras i samråd med tillverkaren eller skötselföretaget för hissen.

Viktigt att påpeka är att hissarna uppfyller det konstruktiva kravet på säkerhet som gällde när den togs i drift och att boverkets information inte är ett retroaktivt lagkrav. De ackrediterade kontrollorganen har inte mandat att ha konstruktiva åsikter vid återkommande besiktning och kommer därför inte att skriva brist på den tekniska konstruktionen.
Det varken fråntar eller på något sätt förhindrar att en ägare till en hissanläggning höjer säkerheten på sin hiss.

Swetics medlemmar åtar sig att göra som Boverket skriver i sin information, skriva en notering på de hissar som har den tekniska lösningen som har visat sig ha en förhöjd risk för personskada.

En notering genererar inte något användarförbud utan är en information till ägaren av hissen. Ägaren av en hissanläggning är i alla tidpunkter ansvarig för säkerheten på sina hissar.

Boverkets skrivelse återges nedan i sin helhet:
Säkerhetsproblem med äldre hissar med korggrind och slagdörr


Nyheter


Nytt fokus satt för 2024

Efter diskussioner och resonemang beslutades enhälligt att nedan områden och prioriteringsordning ska ligga till grund för vårt fokus under kommande

Debattartikel i tidningen Miljö & Utveckling

Läs och dela gärna artikeln här!  Facebook Twitter LinkedIn Gmail

Kritik framförd i remissvar till Justitiedepartementet

Swetic ser att EU-kommissionens CSRD-direktiv kommer spela en avgörande roll i unionens gröna omställning. Därför är noga avvägd implementering av

Remissvar till Livsmedelsverket

Swetic ställer sig allmänt positiva till Livsmedelsverkets remiss och välkomnar den föreslagna utökningen av kontrollen. Stor innovation pågår just nu