Intervju med Tord Fornander, ordförande i Fordonsbesiktningsbranschen – en del av SWETIC

Branschföreningen bildades i maj 2014 i syfte att tillvarata och främja medlemsföretagens gemensamma intressen. I Sverige är marknaden för fordonsbesiktning konkurrensutsatt sedan juli 2010, en förändring som ökat tillgängligheten markant, från 192 till 556 stationer på tio år. I grunden är besiktningen ett tydligt reglerat samhällsuppdrag. Genom lagar och förordningar är det fastslaget att kontrollbesiktning av fordon ska ske för att kontrollera både miljö- samt trafiksäkerhetsprestandan. Det är bara ackrediterade besiktningsorgan som får utföra fordonsbesiktning.

Tord Fornander är ordförande i Fordonsbesiktningsbranschen (FBB) och styrelseledamot i Besiktningskommittén som Transportstyrelsen bildade i år. Utöver det är han även vice vd, produktionschef och tekniskt ansvarig på Opus Bilprovning AB. Han bor en villa i Karlskoga med sin sambo och har två söner på 17 och 21 år. Tord har ett stort intresse för motorsport, framförallt rallycross och motorcross.

Hur länge har du varit ordförande för FBB?

– Jag har varit ordförande sedan start 2014. Det fanns tidigare en annan branschorganisation. Alla besiktningsorgan var dock inte medlemmar där. Det fanns ett behov av att samla alla i en gemensam. Då kom Dekra Automotive på idén att FBB skulle bildas under SWETIC på Teknikföretagens Branschgrupper.

Vilka frågor är viktiga för dig som ordförande att driva?

– Det är utan tvekan kvalitetsfrågor som även var viktiga under monopoltiden. Branschen vill säkerställa att fordon får samma bedömning, oavsett vilket företag och station man åker till. Det är kvalitet och miljö som vi jobbar främst med inom våra Tekniska Kommittéer.

Sen är det också viktigt att försöka påverka politiker och myndigheter i rätt riktning. Vårt grunduppdrag är att genom fordonskontroll bidra till trafiksäkerheten och att minimera klimat- och hälsoskadliga utsläpp från trafiken. Vi ser också ett stort behov av att följa med i den snabba teknikutvecklingen både inom miljö- och säkerhet.

Vilka frågor jobbar FBB med idag?

– Införandet av EU-förordningen 2019/621 som trädde i kraft 1 juni 2020 och som innebär att fordonstillverkare ska tillhandahålla fordonsspecifik information som krävs vid besiktning och flygande inspektion till besiktningsorganen.

Syftet med förordningen är att informationen ska underlätta kontrollbesiktningen. Förordningen i sig är ett steg i rätt riktning. Det finns dock stora utmaningar med att lyckas. Dels är fordonstillverkarna inte färdiga med en lösning som gör att de uppfyller förordningen, dels är förordningen författad på ett otydligt sätt. Det kommer troligtvis att ta lång tid innan en lösning tas fram. Vi är dock inte ensamma. Samtliga länder i Europa har samma problem.

Sen jobbar vi även med branschrapporten 2021 där vi kommer fokusera på framtidens fordonsflotta, miljö och trafiksäkerhet.

Ser du några utmaningar för branschen?

– Ja, att teknikutvecklingen på fordon springer ifrån föreskriftsutvecklingen. Idag går det exempelvis inte att genomföra en särskild besiktning av laddningsbara bilar för att undersöka om batteriet har några skador. Vi kan inte på egen hand införa nya välbehövliga moment i kontrollbesiktningen utan behöver förhålla oss till gällande föreskrifter.

Hur ser branschen på den nya teknikutvecklingen som sker med elektriska och autonoma fordon?

– Vi ser positivt på utvecklingen. Det kommer att krävas att vi jobbar tillsammans både nationellt och internationellt med tillverkare och föreskrivande myndigheter såsom Transportstyrelsen och MSB. Vi får även mycket stöd från CITA som är the International Motor Vehicle Inspection Committee.

Hur har FBB arbetat med anledning av covid-19?

– Sedan i mitten av mars har det varit ett intensivt arbete. Vi bildade en Task Force Corona och införde veckoavstämningar för att få en lägesuppdatering inom respektive besiktningsorgan. Vi tog fram ett antal åtgärder och rutiner för att förhindra smittspridningen och att säkerställa att branschen kunde upprätthålla sitt samhällsuppdrag. Vi har löpande kommunicerat med Infrastrukturdepartementet, Transportstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, de stora pensionärsorganisationerna och även EU-parlamentariker.

Under 2019 genomförde branschen 5,6 miljoner besiktningar. Antalet besiktningar varierar något från år till år beroende på antal nyregistrerade fordon samt hur många fordon som underkänns och därmed behöver efterkontroll.

Det arbetar cirka 2 000 personer som besiktningstekniker i Sverige idag.

Fordonsbesiktningsbranschen är en del av SWETIC.


Nyheter


Swedacs förändrade avgifter inom ackreditering

Mer information kan du läsa här: Styrelsen i Swetic har tagit del av denna information och har en del synpunkter. Det

Ökat samarbete inom Swetic

Fyra utmaningar identifierades: Kompetensförsörjning Digitalisering och förändrat landskap Myndigheter och regelverk Swetics egna roll och struktur Mötet resulterade i många

Tydliga effekter av EU:s ekologiska förordning

EU-förordningar uppdateras regelbundet och det var dags för uppdatering av kraven för EU-ekologisk produktion där den tidigare förordningen fastställdes 2007.

Karusell

Swetic: inför montagebesiktning på tivolin

I artikeln uttalar sig både ägare till ett ambulerande nöjesfält och fler personer aktiva i branschen om de säkerhetsrutiner och