Systemcertifiering – för miljön, lönsamheten och lagens bästa

Den tekniska kommittén för Systemcertifiering inom Swetic arbetar ständigt med att sprida kunskap om systemcertifieringar och säkra att ackrediterade certifieringsorgan gör samstämmiga bedömningar. Men vad är systemcertifiering och varför är det viktigt?

Vi tar det från början: Alla verksamheter styrs direkt eller indirekt av kunder och andra intressenters krav och förväntningar. Det kan vara krav på efterlevnad av lagar och myndighetsbeslut men även ägardirektiv, lönsamhetskrav eller förväntningar från samhälle och intresseorganisationer på hur verksamheterna bedrivs.

För att säkerställa att krav och förväntningar uppfylls, finns det i varje verksamhet processer och aktiviteter som, vid korrekt användning och utförande, leder till framgångsrikt resultat. Genom att systematisera dessa säkerställes utfallet, det är det vi normalt kallar ledningssystem.

Ett av ledningens uppdrag är att tillsätta resurser och löpande utvärdera att processer och ledningssystem fungerar effektivt så att kunder och intressenters krav uppfylls.

Att låta sin verksamhet bli certifierad innebär att en tredje, oberoende part, tillåts granska verksamheten och på så sätt bidra med input kring hur verksamheten kan utvecklas och förbättras. Det utförs då en systemcertifiering. Certifieringen bidrar till ökad lönsamhet, regelefterlevnad, minskad miljöpåverkan och ökad säkerhet.

Ackrediterad certifiering kan göras inom områden så som kvalitet, miljö, arbetsmiljö, livsmedel, säkerhet och IT. Kvalitet ISO 9001, Miljö ISO 14001, Arbetsmiljö ISO 45001, Livsmedel ISO 22000 och Informationssäkerhet ISO 27001 är exempel på några av dessa standarder i vilka företag kan bli certifierade.

Livsmedel – en allt viktigare certifieringskategori

Konsumenters medvetenhet kring säkerhet, miljö och kvalité har ökat de senaste åren, inte minst gällande livsmedel. Syftet med ledningssystem för livsmedelssäkerhet är att kunna identifiera risker/faror och vidta åtgärder för att minimera dessa. Det kan handla om faror kopplade till människor och djurs hälsa och som riskerar att uppnå i hela livsmedelskedjan, från jord till bord.

Certifierad produktion, processer och tjänster kan ge leverantören rätt att märka sina varor med standarder som EU-ekologiskt, KRAV, IP Sigill, MSC och ASC. All certifiering utförs av opartiska certifieringsorgan, ackrediterade av myndigheten Swedac. En majoritet av dessa är även medlemmar i Swetic och ingår i den tekniska kommittén för systemcertifiering.

Vill du veta mer om certifieringarnas innebörd och produktmärkningarna på dina livsmedel? Följ oss på Linkedin och håll utkik efter fler artiklar där vi berättar om våra medlemsföretags verksamheter och syften! 


Nyheter


Swedacs förändrade avgifter inom ackreditering

Mer information kan du läsa här: Styrelsen i Swetic har tagit del av denna information och har en del synpunkter. Det

Ökat samarbete inom Swetic

Fyra utmaningar identifierades: Kompetensförsörjning Digitalisering och förändrat landskap Myndigheter och regelverk Swetics egna roll och struktur Mötet resulterade i många

Tydliga effekter av EU:s ekologiska förordning

EU-förordningar uppdateras regelbundet och det var dags för uppdatering av kraven för EU-ekologisk produktion där den tidigare förordningen fastställdes 2007.

Karusell

Swetic: inför montagebesiktning på tivolin

I artikeln uttalar sig både ägare till ett ambulerande nöjesfält och fler personer aktiva i branschen om de säkerhetsrutiner och