Swedacs förändrade avgifter inom ackreditering

Swetic har, likt flera av våra medlemmar, tagit del av information om Swedacs nya avgiftsmodell som innebär en del förändringar. En ny avgiftsmodell har arbetats fram. Swedac kommer att ha en längre övergångsperiod till den nya modellen än vad som inledningsvis avsågs. Under 2023 kommer därför ett tak att sättas på avgiftsförändringar.

Mer information kan du läsa här:

Styrelsen i Swetic har tagit del av denna information och har en del synpunkter. Det är fortfarande oklart vilken höjning som kommer 2023 vilket är oroväckande om det blir en markant höjning. Det är oklart hur stora höjningar som kommer innan den fastställda nivån är uppnådd och om höjningarna kommer att pågå fram till 2026. Detta skulle kunna leda till oroväckande avgiftsnivåer för de ackrediterade bolagen. Styrelsen i Swetic kommer att träffa Swedacs ledning i början av 2023 för att ha en fortsatt dialog om detta.

Vi har under det senaste året generellt haft en tätare dialog med SWEDAC, där vi också diskuterat andra för branschen viktiga frågor som kompetensförsörjning, tekniska bedömningar på distans och hur digitaliseringen i allmänhet kan påverka och förändra både SWEDACs och de ackrediterade företagens verksamhet. Dessa ämnen kommer också att diskuteras i ett kommande möte tidigt 2023.


Nyheter


Remissvar till Livsmedelsverket

Swetic ställer sig allmänt positiva till Livsmedelsverkets remiss och välkomnar den föreslagna utökningen av kontrollen. Stor innovation pågår just nu

Nya riktlinjer för teknisk kontroll på distans

Swetic har tagit fram nya riktlinjer för teknisk kontroll på distans. Riktlinjerna representerar Swetics position och vägledning till användningen av

Med anledningen av olyckan på Gröna Lund

Vilka är Swetic? Swetic är en branschorganisation för företag verksamma inom provning, besiktning, kontroll, kalibrering och certifiering, inom vilket även

Kloka investeringar ger ett säkert och hållbart näringsliv

Artikeln kritiserar främst regeringens oförmåga att hjälpa landets företag i svåra ekonomiska tider och betonar att Arbetsmiljöverkets förslag på krav