2024.04.09

Remissvar CSRD

Remissyttrande avseende betänkandet (SOU 2023:35) Nya regler om hållbarhetsredovisning Ju2023/01485