Vi verkar för ökad trygghet, säkerhet och hållbarhet i vårt samhälle och ett stärkt förtroende för vår bransch.

Som förening har Swetic genom åren arbetat med flera viktiga frågor på myndighetsnivå. Tack vare omfattande representation från branschen, 90 % av de verksamma företagen väljer att vara medlemmar hos oss, är vi en stark röst i den nationella politiken. Det ger oss en unik möjlighet att verka för medlemsföretagens och branschens stärkta konkurrenskraft på såväl det kommersiella som det tekniska området. Läs mer om våra viktigaste frågor just nu nedan.

Stärkt livsmedelskontroll

Många är aktörerna som konstaterat att livsmedelskontrollen i Sverige är bristfällig, däribland Livsmedelsverket och Tillväxtverket. Tillgång på kompetens och resurser varierar i landet och den nya riskklassificeringsmodellen kommer sannolikt öka behovet av en stabil och kvalificerad livsmedelskontroll.  Vi tror därför att utökad samverkan mellan ackrediterade organ och kommunala kontrollmyndigheter kan bidra till en effektivare och mer harmoniserad livsmedelskontroll i Sverige.

Vi kan hållbarhet

För att garantera trovärdigheten och upprätthålla förtroendet för hållbarhetsredovisningen inom ramen för EU-kommisionens CSRD-direktiv, krävs en extern granskningsprocess, en verifiering av innehållet. Att tillåta oberoende ackrediterade kvalitetsgranskare utgöra ett alternativ till auktoriserade revisorer för att granska och upprätta granskningsberättelse över hållbarhetsrapporten, skulle bidra till säkerställd kompetens, sund konkurrens och ökad trovärdighet för valideringen.

Certifiering av pannoperatörer

En certifiering under ackreditering innehåller examination där den sökandes kompetens prövas både praktiskt och teoretiskt, regelbunden prövning av om certifieringskraven upprätthålls under certifikatets giltighetstid samt omcertifiering innan certifikatet förlängs. Att införa krav på certifiering av pannoperatörer skulle därmed bidra till att säkerställa rätt kompetens hos operatörerna – en viktig åtgärd för att upprätthålla höga säkerhetsstandarder och kunskapsnivåer inom industrin.