Nyheter

2024.06.20

Framtiden kräver samarbete över gränser och branscher

Ambitiösa direktiv som EU:s Gröna Giv och CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, räcker inte på egen hand, utan företag måste också få stöttning till värdefulla insikter om sina hållbarhetsåtgärder och andra relaterade processer skriver Jörgen Backersgård, Ordförande Swetic i Certifiering & Kvalitetssäkring tillsammans med Dagens industri idag. Swetic är branschorganisationen inom provning, besiktning, kontroll, kalibrering […]

Läs mer om Framtiden kräver samarbete över gränser och branscher
2024.06.09

Fira Världsackrediteringsdagen 2024 med oss!

Idag är det Världsackrediteringsdagen, ett globalt initiativ för att lyfta fram hur ackreditering skapar trygghet i vår vardag. Årets tema, ”Ackreditering: Stärka morgondagen och forma framtiden”, fokuserar på hur ackreditering påverkar vårt samhälle i en tid när digitalisering, ny teknik och hållbarhetsutmaningar fortsätter förändra vår värld. I mer än 100 länder runt om i världen uppmärksammas […]

Läs mer om Fira Världsackrediteringsdagen 2024 med oss!
2024.03.26

Ökad säkerhetsmedvetenhet inför arbete i slutna utrymmen

Med en ökad medvetenhet om de risker som finns och de åtgärder som krävs, är målet att minimera risken för olyckor och skapa en säkrare arbetsmiljö för alla inblandade. — Att arbeta i slutna utrymmen är förknippat med betydande risker, från farliga gaser till risker för instängdhet och begravningsolyckor, säger Stefan Brunnberg, sammankallande för Swetics […]

Läs mer om Ökad säkerhetsmedvetenhet inför arbete i slutna utrymmen
2023.12.08

Nytt fokus satt för 2024

Efter diskussioner och resonemang beslutades enhälligt att nedan områden och prioriteringsordning ska ligga till grund för vårt fokus under kommande verksamhetsår: Kommunikation – Verka för att öka kännedom om branschen Påverkansarbete – Fortsätta driva specifika frågor som påverkar branschen och medlemmarna Kompetensförsörjning – Bidra till att attrahera talanger till branschen Dialog med samverkansaktörer – Samarbete […]

Läs mer om Nytt fokus satt för 2024
2023.10.06

Kritik framförd i remissvar till Justitiedepartementet

Swetic ser att EU-kommissionens CSRD-direktiv kommer spela en avgörande roll i unionens gröna omställning. Därför är noga avvägd implementering av direktivet i svensk lagstiftning av yttersta vikt för svenska företags fortsatta konkurrenskraft. En central del av direktiv är kravet på oberoende granskning och verifiering av hållbarhetsredovisningar. Swetic riktar dock kritik mot utredningens förslag att inte öppna […]

Läs mer om Kritik framförd i remissvar till Justitiedepartementet
2023.09.05

Remissvar till Livsmedelsverket

Swetic ställer sig allmänt positiva till Livsmedelsverkets remiss och välkomnar den föreslagna utökningen av kontrollen. Stor innovation pågår just nu inom både snusliknande produkter och kontaktmaterial varför utökning av kontrollfrekvens är en förutsättning för att tillse säkra produkter på marknaden och hantera eventuella risker för människors hälsa och miljön.  Vi väljer emellertid att lyfta några […]

Läs mer om Remissvar till Livsmedelsverket
2023.09.01

Nya riktlinjer för teknisk kontroll på distans

Swetic har tagit fram nya riktlinjer för teknisk kontroll på distans. Riktlinjerna representerar Swetics position och vägledning till användningen av metoder och teknik för teknisk kontroll och bedömning av överensstämmelse på distans. Dokumentet riktar sig till alla TIC-intressenter, inklusive organ för bedömning av överensstämmelse, industri, kunder, ackrediteringsorgan, myndigheter, systemägare, anställda och försäkringsgivare. Vägledningen är tänkt […]

Läs mer om Nya riktlinjer för teknisk kontroll på distans
2023.06.28

Med anledningen av olyckan på Gröna Lund

Vilka är Swetic? Swetic är en branschorganisation för företag verksamma inom provning, besiktning, kontroll, kalibrering och certifiering, inom vilket även besiktningar av åkattraktioner och tivolianordningar ryms. Vad gör Swetic?  Swetic verkar på uppdrag av våra medlemmar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för medlemsföretagen att utföra sina uppdrag som oberoende ackrediterade organ. Det innebär bland […]

Läs mer om Med anledningen av olyckan på Gröna Lund

Kloka investeringar ger ett säkert och hållbart näringsliv

Artikeln kritiserar främst regeringens oförmåga att hjälpa landets företag i svåra ekonomiska tider och betonar att Arbetsmiljöverkets förslag på krav på certifiering av pannoperatörer inte höjer säkerheten utan i stället är en kostnadsbörda på miljarder för företagen. Vidare framhävs vikten av att se över företagens regelbörda för att underlätta ytterligare. Till viss del är vi […]

Läs mer om Kloka investeringar ger ett säkert och hållbart näringsliv
2023.04.25

Vår styrelse

Genom inspektioner, besiktningar, kontroller, certifieringar och kalibreringar spelar Swetics medlemmar en avgörande roll i att se till att människors vardag är säker och hållbar. Inom Swetic ser vi ljust på framtiden och tror oss ha stora möjligheter att påverka både myndigheter och samhällsutvecklingen. Läs mer om hur och varför vår styrelse engagerar sig nedan.  Jörgen […]

Läs mer om Vår styrelse
2023.03.31

Swetic om offentlig livsmedelskontroll i Dagens industri

Läs gärna mer om våra resonemang i artikeln, där vår ordförande Jörgen Backersgård och styrelseledamot Anna Broekman Roslund medverkar, här.

Läs mer om Swetic om offentlig livsmedelskontroll i Dagens industri