Corporate Sustainability Reporting Directive 

EU-kommissionens antagna CSRD-direktiv kommer utgöra en avgörande faktor för unionens möjligheter att uppnå målen inom ramen för den Gröna Given. Direktivet syftar till att harmonisera hållbarhetsinformation och möta den globalt ökade efterfrågan på hållbara affärsmodeller. För att garantera trovärdigheten och upprätthålla förtroendet för hållbarhetsredovisningen krävs en extern granskningsprocess, en verifiering av innehållet. 

Implementeringen av CSRD-direktivet i nationell lagstiftning har en central roll eftersom det etablerar en rättslig grund för framtida beslutsfattande. Myndigheter, investerare och kunder kommer alltmer att inkludera hållbarhetsaspekter i sina beslut, därför är det avgörande att tillhandahålla noggranna och högkvalitativa rapporter.

För de företag som omfattas av direktivet är förtroendet för granskningsprocessen av särskild vikt. Dessa företag måste kunna förlita sig på oberoende organ med specifik kunskap, inom såväl rapportering som inom företagens egenartade bransch, för validering av rapporten i sin helhet och konsekvenserna av de enskilda åtgärder som vidtagits i hållbarhetssyfte. 

Mot bakgrund av det vill Swetic därför rikta stark kritik mot utredningens förslag att inte öppna upp för möjligheten att låta oberoende ackrediterade kvalitetsgranskare utgöra ett alternativ till auktoriserade revisorer för att granska och upprätta granskningsberättelse över hållbarhetsrapporten, detta trots att direktivet möjliggör för detta. 

Förslagets begränsningar är inte bara negativt för företagens möjligheter till flexibilitet, det är även negativt utifrån konkurrenssynpunkt och utgör en möjlig risk för kritisk kompetensbrist i takt med att allt fler företag omfattas av kraven på upprättande av hållbarhetsredovisning och således granskning av densamma. 

Läs mer