2022.02.16

Därför ska du anlita personcertifierade experter

Kraven på kompetens ökar i arbetslivet. Därmed ökar även behovet av att kunna värdera och verifiera denna kompetens. Genom att anlita en certifierad yrkesutövare kan du som köpare av tjänsten känna dig trygg med att du får det du betalar för. Flera av Swetics medlemmar är ackrediterade att certifiera personer och dessa företag har vi samlat i den tekniska kommittén för personcertifiering.

Ett, av Swedac, ackrediterat certifieringsorgan för personcertifiering uppfyller de krav som framgår av standarden ISO/IEC 17024 och som Swedac beslutat om. Swetics tekniska kommitté Personcertifiering består av de medlemsföretag som är ackrediterade att certifiera personer. Det kan vara besiktningstekniker, svetsare, kontrollansvariga eller energiexperter. Vad som krävs för att bli certifierad beror på vilket yrkes- eller kompetensområde det gäller.

– Vi medlemsföretag kontrollerar att yrkesutövarna uppfyller de krav som ställs för att de ska få behålla sina certifikat. Kontrollerna genomförs regelbundet och gäller bland annat kunskapskrav, opartiskhet och likvärdig teknisk bedömning, uppfyllnad av lagkrav och trovärdighet. En personcertifierad yrkesutövare erhåller, efter godkänd kontroll ett certifikat med giltighetstid på vanligtvis fem år, säger Magnus Jerlmark, teknisk ansvarig för personcertifiering på medlemsföretaget Kiwa Certification.

Det ställs även krav på yrkesutövarna under certifikatets giltighetstid.

    – De ska exempelvis rapportera genomförda uppdrag inom ramen för certifieringen och vid behov fortbilda sig inom området. Vi som certifieringsorgan har därtill möjlighet att återkalla certifikat om den certifierade exempelvis missköter sitt uppdrag, förklarar Magnus Jerlmark

Ökade karriärmöjligheter

Det är inte bara köpare av tjänster som har nytta av certifieringen. Även branschen och yrkesutövarna kan få uppsidor av ökade krav och kontinuerliga kunskapsverifieringar.

    – En certifiering ger dig som expert ökat förtroende och fler karriärmöjligheter. Branscherna kan i sin tur använda certifiering för att höja kvaliteten inom ett yrkesområde och ersätta gamla rutiner och system mot nya genom att uppdatera kraven i certifieringen, säger Magnus Jerlmark.

    – Från Swetics sida tror vi att tillämpningen av personcertifiering kommer utökas till nya områden inom i framtiden. Certifiering är en metod som bygger på ett etablerat och väl fungerande tillvägagångssätt. Det inger förtroende och säkerställer kvalitén vilket vi ser nyttan av i hela leveranskedjan, säger Jörgen Backersgård ordförande Swetic.

Alla kan bli certifierade

Möjligheten att ansöka om certifiering, oavsett yrkesområde, är öppen för alla och några krav på medlemskap eller anställning i en viss organisation ställs inte. Däremot innehåller en certifiering under ackreditering alltid en examination där både teoretiska kunskap och praktisk erfarenhet kontrolleras. Övervakning av certifikatet sker under dess giltighetstid och omcertifiering sker efter en förnyelseprövning.

   – Myndigheter ansvarar för tillsynen av det arbete som certifierade personer utför och vi certifieringsorgan ansvarar för certifieringen. Det är dock stor variation i kvaliteten på yrkesutövarnas arbete och eftersom vissa tolkar gällande lagstiftning utifrån sina egna förutsättningar är innehållet inte alltid det man skulle önska. Inom TK Personcertifiering arbetar vi därför bland annat för att harmonisera bedömningarna och se till att konkurrensen sker på lika villkor för de som är certifierade, avslutar Magnus Jerlmark.