2024.04.16

Remissvar Livsmedelsverket – Dnr 2020/01137

Swetics arbetsgrupp för Livsmedel har svarat på Livsmedelsverkets remiss angående fastställande av kontrollfrekvens för regelbunden riskbaserad offentlig kontroll av kontaktmaterialverksamheter, Dnr 2020/01137. 

Swetic ställer sig allmänt positiva till Livsmedelsverkets remiss och välkomnar den föreslagna utökningen av kontrollen. Stor innovation pågår just nu inom både snusliknande produkter och kontaktmaterial varför utökning av kontrollfrekvens är en förutsättning för att tillse säkra produkter på marknaden och hantera eventuella risker för människors hälsa och miljön. 

Vi väljer emellertid att lyfta några synpunkter i vårt remissvar, rubrikerna till dessa listas nedan:

  • Regelbunden översyn av standarder
  • Mervärde av tredjepartscertifiering
  • Stor omfattning kräver säkrad kompetens