TK Systemcertifiering

Ackrediterad certifiering kan göras inom områdena kvalitet, miljö, arbetsmiljö, livsmedel, säkerhet och IT, medicinteknik och energi. Kvalitet ISO 9001, Informationssäkerhet ISO 27001, Miljö ISO 14001, Arbetsmiljö ISO 45001 och Livsmedel ISO 22000 är exempel på några av dessa standarder i vilka företag kan bli certifierade.

Alla verksamheter styrs direkt eller indirekt av kunder och andra intressenters krav och förväntningar. Andra intressenters krav kan vara lagar, myndighetsbeslut, ägardirektiv, lönsamhetskrav eller förväntningar från samhälle och intresseorganisationer.

Som ett verktyg för att uppfylla dessa krav och förväntningar finns det i varje verksamhet ett antal processer eller på varandra följande aktiviteter. Dessa kan ske mer eller mindre systematiskt. Genom att systematisera och styra ingående aktiviteter säkerställer man att utfallet blir det önskade. Det är detta man normalt kallar ledningssystem.

Ledningens uppdrag är att tillsätta resurser och löpande utvärdera att processer och ledningssystem fungerar så effektivt att kunder och intressenters krav uppfylls.

Att låta sin verksamhet bli certifierad innebär att du låter en tredje oberoende part granska verksamheten och på så sätt bidra med input kring hur verksamheten kan utvecklas och förbättras.

Certifiering bidrar till ökad lönsamhet, lagefterlevnad, minskad miljöpåverkan och ökad säkerhet.

Kiwa Certification AB

Hans Lindahl

Ledamot