2018.08.20

Säkerhetsproblem med äldre hissar med korggrind och slagdörr

Boverket har publicerat en skrivelse (2018-07-04) på sin hemsida som beskriver problemet och de risker som finns med den befintliga tekniska lösningen på företrädesvis äldre hissar med schaktslagdörrar och vikgrind i korgöppningen. Boverket uppmanar samtliga fastighetsägare att göra en inventering och en bedömning om den beskrivna konstruktionen finns i det egna hissbeståndet. Har hissarna en teknisk konstruktion som har visat sig ha en förhöjd risk för personskada bör fastighetsägaren göra en säkerhetshöjande teknisk åtgärd för att minska risken så mycket det möjligt. Vilka tekniska åtgärder som ska göras på den enskilda hissen för att höja säkerheten bör avgöras i samråd med tillverkaren eller skötselföretaget för hissen.

Viktigt att påpeka är att hissarna uppfyller det konstruktiva kravet på säkerhet som gällde när den togs i drift och att boverkets information inte är ett retroaktivt lagkrav. De ackrediterade kontrollorganen har inte mandat att ha konstruktiva åsikter vid återkommande besiktning och kommer därför inte att skriva brist på den tekniska konstruktionen.
Det varken fråntar eller på något sätt förhindrar att en ägare till en hissanläggning höjer säkerheten på sin hiss.

Swetics medlemmar åtar sig att göra som Boverket skriver i sin information, skriva en notering på de hissar som har den tekniska lösningen som har visat sig ha en förhöjd risk för personskada.

En notering genererar inte något användarförbud utan är en information till ägaren av hissen. Ägaren av en hissanläggning är i alla tidpunkter ansvarig för säkerheten på sina hissar.

Boverkets skrivelse återges nedan i sin helhet:
Säkerhetsproblem med äldre hissar med korggrind och slagdörr