2024.05.14

FOS 2011-16: Fritt utrymme i schakttopp

Fråga: Vilket fritt utrymme skall finnas i schakttoppen efter ändring eller byte av hissens apparatställ, styrsystem eller maskineri för att förebygga risken för att en person blir klämd av hisskorgen?

Svar: Fritt utrymme ska finnas eller andra åtgärder vidtagas enligt pkt. 2.2 i hissdirektivets grundläggande hälso- och säkerhetskrav. För att uppfylla Boverkets krav (BFS 2011:12 H12 med ändringar) efter ändring enligt ovan krävs att säkerhetsutrymmet är minst 1,0 m + 0,035 v² m i schakttoppen. (Se de harmoniserade standarderna SS-EN 81-20:2014 pkt. 5.2.5.7 vilka Boverket hänvisar till).

Kravet gäller inte hissar vars fria utrymme är utförda enligt Hissnorm 92 (1973), eller enligt motsvarande senare tillämpliga regler. I korthet innebär detta:

  • Hissar byggda före 1973 som ej uppfyller Hissnorm 92
    1,0 m fritt utrymme + 0,035 v² m
  • Hissar byggda före 1973 som uppfyller Hissnorm 92
    700 mm fritt utrymme + 35 v² mm

OBS! Att det även måste finnas en fri plan yta eller plattform på korgtaket av minst 0,3 m² för att det fria utrymmet skall anses vara i överensstämmelse med reglerna i Hissnorm 92.

  • Hissar byggda 1973 – 1990
    700 mm fritt utrymme + 35 v² mm
  • Hissar byggda efter 1991 uppfyller redan kravet på fritt säkerhetsutrymme i schakttoppen (1,0 m + 0,035 v² m).

Undantagsfall: Lintrumme- och kedjehissar ska enligt Hissnorm 92 ha 950 mm fritt utrymme.

Senast reviderad 20170828, 3 revideringar. Reviderad 2017 pga. nytt Hissdirektiv och standard.