Dokument

Här hittar du alla dokument som är uppladdade på webbplatsen

2024.06.24

FOS 2014-25: Kontroll av bärande uphängningsorgan till hissar

Fråga: Vilka krav gäller för kontroll av bärande lyftorgan till hissar såsom bältesband, plastinklädda linor mm? Svar: I de fall tillverkare eller installatör har beskrivit hur de lastbärande organen ska kontrolleras ex. genom viss mätutrustning, särskilda kassationskriterier mm för ex. kontroll av bältesband, plastinklädda stållinor mm. så ska kontrollen göras enligt tillverkarens instruktion eller med […]

2024.06.24

FOS 2013-22: Krav på nödstopp och dörröppningsknapp i hisskorgen efter korgdörrinstallation

Fråga: Skall nödstopp i korg borttagas och måste dörreverseringsknapp installeras i korgen då den efter ändring förses med korgdörr? Svar: Ja stoppknappen skall borttagas. Hiss med korrgdörr avsedd för persontransport skall inte ha nödstopp i hisskorgen med undantag för hiss med dockningsmanöver. I hisskorg med automatiska dörrar skall, invid korgmanöverpanelen, dessutom finnas en tryckknapp med […]

2024.06.24

FOS 2010-12: Lyftbord med fasta stannplan

Fråga: Är det tillåtet att installera ett lyftbord för transport mellan fasta stannplan avsett för transport av gods och personer samt enbart gods. Svar: Ja, i industriell miljö och yrkesmässig användning av instruerad personal. Lyftbord som betjänar upp till två fasta stannplan får enligt SS-EN 1570-1:2011+A1 under vissa förutsättningar användas för transport av gods och […]

2024.06.24

FOS 2010-07: Golvtrösklar får ännu ej ersättas helt av fotocellridå i korgdörr

Fråga: Får man ta bort golvtröskel då man installerar en fotocellridå som skall fungera som korgdörr? Svar: Nej! Rörlig tröskel, takklaff eller stoppknapp får inte avlägsnas vid installation av ljusridå. Senast reviderad 20120328, 1 revidering.

2024.06.03

Erfarenhetsdokument – ombyggnad, ändring och utbyte av delar på hissanläggning

Riktlinjer för ombyggnad, ändring och utbyte av delar på hissanläggning enligt EN 81-20/50. Senast reviderad 20240417, 6 revideringar.

2024.06.03

FOS 2010-14: Krav på beräkningskontroll av arbetskorg avsedd för personlyft

Fråga: Är det krav på beräkningskontroll av en arbetskorg avsedd för personlyft i kran och truck? Svar: Ja. Vid personlyft med kran och truck skall första besiktning utföras. Utlåtande/typintyg över utförd beräkningskontroll från ackrediterat tredjepartsorgan uppfyller föreskriftens krav. Antagen 20101130, version 0.

2024.06.03

FOS 2010-13: Beräkningskontroll av kranbana

Fråga: AV har vid samrådsmöte förtydligat kraven avseende kontroll av kranbanan. Vad gäller? Svar: Vid montagebesiktning skall underlagets bärförmåga, infästningar och förankringar ha kontrollerats. AV skriver att – ”Besiktningsorganet ska på något sätt förvissa sig att någon har bedömt att kranbanorna klarar de laster de utsätts för”. Det innebär att beräkningskontroll av kranbana ska vara […]

2024.06.03

FOS 2013-23: Krav på installation i enlighet med tillhörande dokumentation

Fråga: Vilka krav skall ställas på att anordningen är installerad i enlighet med dess tillhörande dokumentation vid första besiktning och revisionsbesiktning enligt Boverkets föreskrift? Svar: Anordningen skall installeras i enlighet med tillhörande dokumentation. Detta kontrolleras vid första- och revisionsbesiktning genom att installationskontroll utförs. Anordning som inte installerats i enlighet med tillhörande dokumentation anses ha en […]

2024.06.03

FOS 2010-10: Krav att byta fångapparaten till bygghissar där tillverkaren angivit ett bytesintervall

Fråga: Är det ett ”besiktningskrav” att fångapparaten ska vara bytt till bygghissar där tillverkaren angivit ett bytesintervall? Svar: Nej. Detta är en fråga mellan tillverkare och brukare. Fungerar fångapparaten vid fångprov i samband med en besiktning bedöms den vara OK. Antagen 20101130, version 0.

2024.05.14

FOS 2012-19: Skydd mot oönskad korgrörelse i hiss

Fråga: I vilka fall skall skydd mot oönskad korgrörelse med öppen dörr vid stannplanen enl. EN 81-1/2+A3 pkt. 9.11 resp. 9.13 installeras vid ombyggnad och ändring eller utbyte av viss del enl. BFS 2011:12 kap.2 §1? Svar:  1. Vid byte av maskineri eller drivsystem för elektriska hissar krävs kompletterande utrustning enl. EN 81-1 + A3 […]

2024.05.14

FOS 2014-26: Montagebesiktning av fasadhiss efter flyttning av hiss

Fråga: Är det krav på montagebesiktning av tidigare besiktigad fasadhiss som flyttas mellan olika banor på samma uppställningsplats? Ex. en byggnad eller uppställningsplats som har flera banor där hissen (korgen och dess maskineri) kan användas. Svar: Enligt AFS 2003:6 behöver ej en fasadhiss montage besiktigas om det vid den första montagebesiktningen även innefattat alla de […]

2024.05.14

FOS 2015-28: Flyttning av rulltrappa, port trapphiss eller plattformshiss

Fråga: Vilka krav gäller vid flyttning av rulltrappa, port, trapphiss eller plattformshiss? Svar: Vid flyttning av begagnad rulltrappa, port, plattformshiss eller trapphiss till en ny installationsplats betraktas den som en ny anordning på den nya uppställningsplatsen och skall genomgå första besiktning. Skall dock ej CE märkas på nytt såvida inte omfattande ändringar görs.  Kraven i […]