2024.05.14

FOS 2013-20: Revisionsbesiktning och intyg vid 3-månadersregeln

Fråga: När och i vilka fall skall kontrollorganet insända intyget till tillsynsmyndigheten vid tillämpningen av 3-månadersregeln enl. kap.2 §1 pkt. 1-5 och a-d vid större ändring eller utbyte av väsentlig del i hissen?

Svar: Boverket har i brev daterat 2013-01-11 (Diarie nr. 1131-4518/2012) svarat på frågan (åberopat kapitel avser Plan och Byggförordningen):

”Kvarstående icke utförda åtgärder, blir alltså brister först efter det att perioden på tre månader har löpt ut. Senast då måste den som utfört besiktningen underrätta, enligt 5 kap. 11§, andra stycket i förordningen.”

Kontrollföretag som har godkänt objekt vid revisionsbesiktning med stöd av den så kallade 3-månadersregeln måste alltså sända intygen till tillsynsmyndigheten för kännedom senast efter 3 månader om inte en ny revisionsbesiktning utförts/föreskriftens krav uppfyllts.

På intyget efter en revisionsbesiktning enligt 3-månadersregeln anges därför som informationstext:

OBS! Intyget avser revisionsbesiktning med 3-månaders giltighet. Det innebär att hissen omfattas av ytterligare krav på ombyggnad. Ombyggnaden ska vara klar och ny revisionsbesiktning genomförd senast …………

Har vi inte fått kännedom om eller genomfört en ny revisionsbesiktning senast ovan angivet datum skickas därför en kopia av detta intyg till Byggnadsnämnden för kännedom.

Senast reviderad 20180417, 1 revidering.