2024.05.14

FOS 2013-24: Mekanisk säkerhetsutrustning

Fråga: Får man ta bort tidigare monterad mekanisk och elektrisk säkerhetsutrustning som installerats i schakttopp för att uppfylla kravet på tillräckligt fritt utrymme i schakttopp enl. kap 2 §1?

Svar: Nej. Vid borttagning av säkerhetsutrustningen är detta att betrakta som en revision av hissen och då skall ändringen uppfylla kravet i den gällande författningen. Det innebär tillräckligt fritt utrymme enligt pkt. 2.2 i hissdirektivet eller att andra åtgärder vidtages som ger motsvarande säkerhet. Det är möjligt i samband med större/väsentlig ändring eller byte av styrsystem, apparatställ och/eller maskineri. Se BFS 2011:12 Kap 2 §1, 5b. Kravet på säkerhetsutrustningen gäller som alternativ till det fria utrymmet enligt pkt. 2.2 i hissdirektivet. Detta är ett följdkrav vid ändring eller byte av styrsystem, apparatställ eller maskin.

Senast reviderad 20190425, 1 revidering.