2024.05.14

FOS 2019-32: Hissars funktioner i händelse av brand

Fråga: När och hur skall hissar uppfylla Hissdirektivets (2014/33/14/EU) grundläggande hälso- och säkerhetskrav enligt Bilaga 1 punkt 4.10?

Svar: Boverket har förtydligat kravet genom svar till ackrediterade kontrollorgan vid samrådsmöte:

”Vid installation av nya hissar gäller kraven enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar (BFS 2011:12) som införlivar EU:s hissdirektiv (2014/33/EU) i svensk rätt. Enligt hissdirektivets grundläggande hälso- och säkerhetskrav (bilaga I, punkt 4.10) och vägledningen till hissdirektivet (§ 219) ska hissar som inte är avsedda att användas vid händelse av brand vara försedda med funktion som tar dem ur drift. Att följa en harmoniserad standard som t.ex. EN 81-73 är ett sätt att visa att gällande krav uppfylls. I bilaga ZB i standarden EN 81-73:2016 framgår det att uppfyllande av kraven i standarden ger presumtion om överensstämmelse med hissdirektivets grundläggande krav 4.10. Det kan dock även finnas andra sätt att uppfylla direktivets krav, men då måste man på annat sätt påvisa att man uppnår en likvärdig säkerhetsnivå som den som anges i den harmoniserade standarden.

Enligt Boverkets föreskrifter ska ändrade eller utbytta delar av en hiss uppfylla gällande krav (BFS 2011:12, 2 kap 1 §). Vid samråd mellan Boverket och besiktningsföretagen drogs slutsatsen att detta innebär att funktion för att ta hissen ur drift vid händelse av brand (BFS 2011:12, bilaga 5.1, punkt 4.10) ska kopplas in vid till exempel byte av apparatställ. Det finns dock inget krav på att man måste skaffa brandlarm i byggnaden om apparatskåpet byts, utan det finns även andra sätt att uppfylla föreskriftens krav. Exempel på godtagbara lösningar finns angivna i EN 81-73, där det framgår att kravet kan uppfyllas genom att larm, rökdeckare eller manuell utlösning initierar hissens funktioner.”

Antagen 20190728, 0 revideringar.