2024.05.14

FOS 2019-33: Hissars funktion i händelse av brand – förtydligande

Fråga: Vilka krav ställs på hissar som har en funktion att hissen tas ur drift vid händelse av brand (SS-EN 81-73)

Svar: De tekniska krav som finns är beskrivna i SS-EN 81-73, vissa krav kan dock behöva förtydligas. Några vanliga frågor som ställs är följande.

1. Placering av detektorn för brandrök?
– Har fastigheten ett automatiskt brandlarmsystem eller detektor för brandrök som är direkt kopplad till hissens styrsystem sker val av placering genom fastighetsägarens försorg. Är funktionerna direkt kopplade till hissen behöver rutiner skapas för att funktionstesta detektorn/systemet (se SBF110:8). För att underlätta det bör detektorn kunna kontrolleras utan att hisschaktet behöver beträdas. Brandskyddsbeskrivning bör beskriva placeringen av detektorn. Placering och provning av fastighetens brandlarms system/detektor ingår inte i besiktningsorganens åtaganden därför accepteras provningsprotokoll från sakkunnig inom brand.

2. Placering och utformning av manuell återkallningsanordning?
– Manuell utlösning av återkallningsanordning bör placeras 1,0–1,2 meter över golv men får inte placeras högre än 1,6 meter eller lägre än 0,8 meter över golv (SBF110:8) vid schaktdörr eller dess närhet i evakueringsplan.
– Tydligt markerad så att dess läge och ändamål inte kan misstas och lämpligt skyltad för sitt ändamål. Om den är tillgänglig för alla, skall storleken på skylten vara minst 50 mm och utförd enligt EN ISO 7010, P020
– Skyddas från missbruk tex genom att knappen placeras bakom ett skyddsglas. I offentlig miljö så ska återställning av larmknappen endast kunna utföras av behörig person. Färg på återkallningsanordning är inte beskriven i SS-EN 81-73.

3. Placering av skyltar (EN ISO 7010, P020)
– I anslutning till eller på samtliga schaktdörrar. Rekommendation är att skylten inte placeras högre än 2m från golvnivå.

4. Öppen eller stängd korg/schaktdörr vid evakueringsplan?
– Enligt nationella bestämmelser kan hissen parkera med korg och schaktdörrar öppna eller stängda. Brandcellsindelning är avgörande.

5. Instruktion
– Instruktion ska innehålla uppgifter om beteendet hos hissen i händelse av brand. Det ska tydligt framgå hur man provar dessa funktioner vid den periodiska kontrollen oberoende av signalen från byggnadens brandlarmssystem. Instruktion ska även innehålla uppgifter om primärt och eventuella sekundära evakueringsplan.

Antagen 20191010, 0 revideringar.