2024.05.14

FOS 2021-04: Trycksättning av hisschakt, brandbekämpningshiss

Fråga: Måste luften vara uppvärmd vid trycksättning av hisschakt vintertid så att inte temperaturen i schaktet sjunker under tillåten temperaturgräns?

Svar: Enligt EN 81-20:2020 pkt 0.4.16 ska temperaturen i ett hisschakt hållas mellan +5 och +40 °C.

Enligt EN81-72:2015 pkt 5.2.5 ska brandbekämpningshissens vara konstruerad så att den fungerar felfritt under pågående räddningsinsats under lika lång tid som byggnaden ska klara, t.ex. 2 h.

Elektrisk/elektronisk utrustning vid stannplan, förutom vid räddningstjänstpersonalens tillträdesväg, ska antingen vara utformad så att den kan fungera felfritt vid en omgivande temperatur av mellan 0°C och 65 °C eller tas ur drift. En felfunktion hos anordningar (våningsvisare och tryckknappar) ska inte hindra brandbekämpningshissens drift under pågående brandbekämpning.

Brandbekämpningshissens alla andra elektriska komponenter ska vara konstruerade så att de fungerar korrekt vid en omgivande temperatur mellan 0°C och +40 °C.

Ingen temperaturgivare för omgivningstemperatur ska stoppa eller hindra brandbekämpningshissens start.

I annex I.7 i EN 81-72 beskrivs flera olika metoder för rökhantering. Oavsett vilken metod som används krävs det samordning för att säkerställa att det inte uppstår en ömsesidig påverkan som inverkar på användningen av brandbekämpningshissen. I synnerhet användning av trycksättning för rökhantering medför en del problem som kräver samordning.
– luften som används för trycksättning av schaktet kan ha samma temperatur som omgivningen, vilket innebär att lämpliga temperaturgränser behöver fastställas.

Representanter från brandkonsultbranschen, besiktningsorganen och hissbranschen har försökt reda ut den praktiska och regelmässiga problematiken kring utformningen av räddningshissar med trycksättning som metod att uppfylla brandslusskravet i BBR 5:734. Detta har dock visat sig otroligt svårt att lösa.

Boverket har fått problematiken presenterad för sig och återkommit med följande svar:

Trycksättning av hisschakt på räddningshissar – Boverkets svar ”Den lösning som beskrivs faller under analytisk dimensionering och det är därmed upp till byggherren att visa att reglerna uppfylls med tillräcklig säkerhet. Boverket har inte möjlighet att uttala sig om enskilda lösningar och har inte heller något generellt tolkningsföreträde. I det enskilda fallet är det byggnadsnämnden som är tillsynsmyndighet och eventuella tvister kan komma att avgöras av domstol.”

Besiktningsorganens har tolkat Boverkets svar till följande:

Den analytiska dimensioneringen är en del av underlaget till det tekniska samrådet som hålls i samband med bygglov. Detta granskas av byggnadsnämnd och räddningstjänst (i de fall när räddningshissar är inblandade).

Om byggherren kan styrka för besiktningsorganet att man fått acceptans för sina lösningar i det tekniska samrådet i bygglovsprocessen så kan även besiktningsorganen acceptera lösningarna.

Senast reviderad 20220412, 1 revidering.