2024.05.14

FOS 2021-01: Hantering av hiss vid byggkörning (EN81-73)

Fråga: Hur ska kontrollföretagen hantera hissens egenskaper att tas ur drift i händelse av brand vid byggkörning?

Svar: Enligt Hissdirektiv 2014/33/EU ska en hiss uppfylla direktivets krav innan det anmälda organet kan utfärda intyg över slutlig kontroll eller intyg om överensstämmelse.

För att uppfylla Hissdirektivets punkt 4.10 Manöverkretsar som kan användas i händelse av brand ska vara så konstruerade och utförda att hissen kan hindras att stanna vid vissa stannplan och lämnar prioritet för räddningspersonalen att manövrera hissen. kan hissen vara utförd enligt EN 81-72 eller EN 81-73. Dessa funktioner kan EJ hanteras som avsteg i en riskanalys.

Om hissen ska tas ur drift i händelse av brand genom att kopplas in i fastighetens brandlarm vid senare tillfälle när anläggningen är klar kan det t ex tillfälligt monteras en manuell utlösningsanordning. Risken kan även hanteras i byggherrens rutiner i händelse av brand under byggskedet och den ska då presenteras för kontrollföretaget.

Räddningshissar

Hissens egenskaper som räddningshiss kan vara svårt uppfylla under byggskedet hissen skall dock tas ur drift i händelse av brand. Detta kan t ex uppfyllas genom att följa EN 81-73.

Antagen 20210413, 0 revideringar.