2024.05.14

FOS 2021-02: Höjd på handledare för rulltrappor och rullramper

Fråga: Vilken är den minsta höjd på rulltrappor/rullrampers handledare?

Svar: Svar: Enligt EN115-1:2017 så ska handledaren överdel vara minst 0,9m och högst 1,1m hög mätt från stegnos, se 5.5.2.1 Enligt BBR (BFS2011:6 med ändringar) punkt 8:2321 Räcken så ska räckes höjden minst vara 1,1m om man kan falla från en höjd på mer än 3m och om en öppning vid sidan av ett ytterkant handledare är större än 0,4 meter i båda längdriktningarna. På en direkt fråga till Boverket om 8:2321 även gäller rulltrappor/rullramper har Boverket svarat att med trappor menas även rulltrappor. Enligt Orientering i SS-EN 115-1:2017 så förutsätts att förhandlingar har genomförts för varje avtal mellan kunden och leverantören/installatören (se även bilaga A) om: a) avsedd användning av rulltrappan eller rullrampen, b) omgivningsförhållanden, c) anläggningsproblem, d) övriga aspekter som avser installationsplatsen.

Antagen 20210413, 0 revideringar.