2014.12.12

En framgångssaga

Bilprovningen konkurrensutsattes 2010 då monopolet avskaffades och det stod andra aktörer fritt att etablera sig på den svenska marknaden. Det var dock inte förrän svenska staten sålde ut delar av AB Svensk Bilprovnings verksamhet som konkurrensen på allvar tog fart. Andra aktörer startade upp verksamhet ungefär samtidigt och till dags dato finns det mer än en handfull aktörer som verkar på den svenska marknaden, lokalt såväl som över större geografiska områden.

Farhågorna inför avregleringen gällde både ifall den höga kvaliteten skulle kunna behållas, med ett antal nya aktörer på marknaden – och därmed hur säkerheten för trafikanter, förare och passagerare skulle påverkas, samt hur prisnivån och tillgängligheten skulle förändras. Till det kan läggas att i förarbetena till reformen bedömdes ökad tillgänglighet vara den stora nyttoposten. Med facit i hand visar det sig att effekterna från avregleringen varit positiv*.

Kvaliteten på fordonsbesiktningarna är fortsatt hög och de nya privata aktörerna visar samma kvalitet som innan monopolet avskaffades.

Prisnivån har rört sig något uppåt, dock med ökad flexibilitet i både öppettider och geografisk tillgänglighet, vilket bidrar till välfärdsvinst**.

Tillgängligheten har förbättrats avsevärt. Från ca 200 stationer innan konkurrensutsättning till 270 stationer år 2012, vilket innebär en ökning på 42%. Nu, i början av november 2014 finns det ca 400 stationer etablerade på den svenska marknaden och ytterligare drygt 40 stationer har annonserat om öppning under 2014/15.

Dessutom följer ett antal andra positiva effekter i spåren av en konkurrensutsatt marknad och en ökad tillgänglighet. Då antalet besiktningsstationer ökar innebär det att det är enklare att få en tid för besiktning som passar konsumenten. Det bidrar också till minskad miljöpåverkan då en närmare besiktning minskar längden på resorna till besiktningsstationen och därmed trafikrelaterade utsläpp.

Till följd av ett utökat stationsnät i Sverige har hundratals nya arbetstillfällen skapats, vilket verkar positivt för samhället i stort, liksom för varje enskild individ som direkt berörts.

Genom konkurrensutsättning har en differentiering av besiktningstjänsterna skapats, med olika utbud för att möta efterfrågan och behov. Att förstå vikten av att besikta bilen regelbundet är centralt för att höja branschens relevans – och därmed borga för att trafiksäkerheten är fortsatt hög.

Alla vinner på en konkurrensutsatt marknad med sund konkurrens. Både samhället, miljön och konsumenterna.

* Källa: Ekonomisk Debatt, nr 5/2014. ”Den svenska fordonsbesiktningen – regleringens existensberättigande och välfärdseffekter av reformen”. Artikelförfattare: teknologie doktor Johan Nyström.

** Infrastrukturnyheter.se, intervju med teknologie doktor Johan Nyström, 2014-09-22

En framgångssaga avseende omreglering av bilbesiktningen..