2021.04.22

Låt kontrollföretag förstärka kommuners livsmedelstillsyn

Den kommunala livsmedelstillsynen kan bli mer effektiv och likvärdig över hela landet om ackrediterade kontrollföretag tillåts att stötta kommuner med resursbrist. Det menar Jörgen Backersgård, ordförande för SWETIC, som nu efterlyser en statlig utredning.

Sedan flera år har det funnits problematiska skillnader i hur den offentliga livsmedelskontrollen bedrivs runt om i landet. Trots många försök till organisatoriska och regelmässiga förbättringar kvarstår problem med bristande likvärdighet. Att det samtidigt finns en stor sektor av kontrollföretag – som arbetar enligt väl fungerande rutiner för kvalitet och oberoende – och som har kapacitet stärka upp den offentliga kontrollen har ofta förbisetts i diskussionen. Det är en möjlighet beslutsfattare bör titta närmare på.

En rad offentliga utredningar visar att många kommuner saknar tillräckliga resurser för att utföra den nödvändiga tillsynen av restauranger, skolkök och caféer. Ofta är det små kommuner som saknar personal och utför för få kontroller men brister finns även i större kommuner.

Därtill har de kommunala tillsynsavgifterna kraftigt ökat, med stora variationer beroende på vilken kommun kontrollen utförs. Från en kommun till en annan kan timtaxan skilja sig åt med över 80 procent och den årliga avgiften med drygt 33 000 kronor för snarlika företag. Sådana variationer i utförande och avgiftsnivåer riskerar att skada så väl allmänhetens förtroende som företagsklimat.

Medan många kommuner lider resursbrist finns det en väletablerad sektor med kontroll- och certifieringsföretag som redan i dag utför likande kontroller. Dels handlar det om frivilliga kontroller för kvalitet och livsmedelssäkerhet som många livsmedelsföretagare beställer utöver den lagstiftade tillsynen, och dels handlar det om kontroller som utförs på uppdrag av offentlig sektor.

Ett exempel på den senare är kontroll av ekologiska livsmedel som kontrollföretag utför på uppdrag av Livsmedelsverket och Jordbruksverket. Det finns även en mängd exempel från andra sektorer där offentliga aktörer delegerar kontroller till kontrollföretag – alltifrån besiktning av fordon och hissar till kontroll av taxametrar och medicintekniska produkter.

Gemensamt för de kontrollföretag som får utföra kontroller på uppdrag av offentliga aktörer är att de blivit ackrediterade av statliga myndigheten Swedac. Ackreditering innebär att myndigheten regelbundet ser till att kontrollföretagen upprätthåller kompetens, oberoende och opartiskhet. Om brister upptäcks hos kontrollföretagen kan ackrediteringen återkallas. Därmed behåller staten och kommunerna det yttersta ansvaret för kontrollen.

Eftersom kontrollföretagen kan arbeta över kommungränser skulle en sådan förstärkning av den offentliga kontrollen kunna minska kontrollbördan för många kommuner med personalbrist. Det skulle också innebära att kommuner får möjlighet att fokusera på samordning, kvalitetsuppföljning och kontrolluppgifter som inte delegeras ut.

Även om livsmedelstillsynen är en kommunal utmaning, är det nationella politiker som behöver agera. Genom ny lagstiftning kan ett ökat samarbete mellan kommuner och ackrediterade kontrollföretag möjliggöras. Vi vill därför uppmana regering och riksdag att tillsätta en statlig utredning som ser över hur den kommunala livsmedelstillsynen kan utvecklas med stöd av ackrediterade företag. Det tror vi är en viktig åtgärd för mer likvärdiga livsmedelskontroller.