2023.12.08

Nytt fokus satt för 2024

Efter diskussioner och resonemang beslutades enhälligt att nedan områden och prioriteringsordning ska ligga till grund för vårt fokus under kommande verksamhetsår:

  1. Kommunikation – Verka för att öka kännedom om branschen
  2. Påverkansarbete – Fortsätta driva specifika frågor som påverkar branschen och medlemmarna
  3. Kompetensförsörjning – Bidra till att attrahera talanger till branschen
  4. Dialog med samverkansaktörer – Samarbete med föreskrivande myndigheter samt ökad delaktighet i lagstiftningsprocesser
  5. Harmonisera branschens tekniska bedömningar – Nationellt och internationellt

Samtliga deltagare var överens om att kommunikation och påverkansarbete är de områden som är mest prioriterade att fokusera på 2024. För att kunna attrahera ny kompetens till branschen, kompetens som idag inte känner till Swetic, vad branschen är och verkar för, behöver vi enkelt och tydligt kommunicera medlemsföretagens verksamheter och beröringsområden.

Därför beslutades att vi under 2024 kommer arbeta fram en ny hemsida med syfte att göra vår bransch tydligare och mer attraktiv för morgondagens kompetens. Medlemsföretagen kommer på den nya hemsidan ges större möjligheter att presentera sina verksamheter och länka till respektive karriärsidor. Projektet leds av kansliet i samråd med en referensgrupp och planeras att inledas under Q2.

Under året har styrelse, kansli och kommittéer arbetat aktivt med att påverka kommande regelverk i en rad frågor. Förutom de aktiviteter ni kan läsa mer om i nyhetsbrevet har vi bland annat diskuterat ändringar i avgiftsmodellen från Swedac i dialog med myndigheten. Denna typ av påverkansarbete kommer vi självklart fortsätta med och från Swetics sida är vi överens om att vi behöver bli än mer proaktiva för att kunna ligga steget före och förutse vilka lagstiftningsfrågor och politiska debatter som kan komma att påverka våra medlemmar. Samtidigt bibehåller vi vår flexibilitet och förmåga att snabbt kunna mobilisera med relevanta aktörer och agera snabbt i frågor.

Sist men inte minst kommer vi givetvis fortsätta att verka för harmonisering av branschens tekniska bedömningar, vilket sker främst inom våra tekniska kommittéer. Harmonisering och kalibrering är en av grundpelarna i vår bransch, någonting som både vi och andra branschorganisationer är överens om. Vi kommer därför fortsätta att föra dialog med bland annat Portgruppen, Hissförbundet och Lastfordonsgruppen.