2016.02.12

Remissvar på ”Införlivande av besiktningspaketet”

Läs hela remissvaret om Införlivande av besiktningspaketet

Det finns en bred politisk uppslutning bakom den svenska ”Nollvisionen” för att minska döda och skadade i trafiken. Rent allmänt råder politisk samstämmighet om att tydliga och strikta regler för fordonstrafik är godtagbara om det innebär hög trafiksäkerhet, minskad miljöpåverkan och allmän samhällsekonomisk nytta.

Under de senaste åren har tjänstemän och politiker på EU-nivå arbetat fram förslag på ny lagstiftning på området, som syftar till att höja besiktningsstandarden i Europa. Den 29:e oktober 2015 lämnade Transportstyrelsen in en rapport till regeringen, ”Införlivande av ’besiktningspaketet’” (Dnr TSG 2015-1382), med förslag på hur EU:s nya besiktningsdirektiv (2014/45/EU) ska implementeras i Sverige.

I dag ska svenska personbilar och lätta lastbilar besiktigas första gången efter tre år. Den andra kontrollbesiktningen ska ske när bilen är fem år gammal och därefter ska man besiktiga bilen varje år. Exakt när, under ett givet år, som fordonet ska besiktigas beror på den sista siffran i bilens registreringsnummer. Siffran korresponderar mot en viss månad, med möjlighet för bilägaren att besikta bilen upp till två månader innan eller efter den angivna inställelsemånaden. Detta innebär en större flexibilitet än vad EU-direktivet medger och därför måste slutsiffermodellen avskaffas. Eftersom detta innebär en viss minskad flexibilitet för fordonsägarna, vill Transportstyrelsen kompensera för detta genom att ”glesa ut” intervallerna mellan varje kontrollbesiktning.

Istället för”3-2-1-modellen” föreslår Transportstyrelsen att Sverige inför EU:s miniminivå för besiktningsintervaller. Enligt denna modell sker den första kontrollbesiktningen först när fordonet är fyra år gammalt och därefter endast vartannat år oavsett fordonets ålder.

Besiktningsbranschens samlade bedömning, med stöd i aktuell forskning, är att en utglesning av besiktningarna kommer leda till ökade klimatpåverkande avgasutsläpp, lägre trafiksäkerhet och försämrade förutsättningar att uppnå nollvisionen. Vid sidan av detta bedöms det även leda till minskad tillgänglighet till besiktningsstationer då en konsekvens av utglesade kontroller kommer att innebära färre stationer. Det riskerar också att leda till ökade kostnader för den enskilda konsumenten. Branschens ambition är även att kunna medverka till utveckling av kontrollerna, för att ännu bättre kunna öka trafiksäkerheten och bidra till minskad miljöpåverkan.