2023.09.05

Remissvar till Livsmedelsverket

Swetic ställer sig allmänt positiva till Livsmedelsverkets remiss och välkomnar den föreslagna utökningen av kontrollen. Stor innovation pågår just nu inom både snusliknande produkter och kontaktmaterial varför utökning av kontrollfrekvens är en förutsättning för att tillse säkra produkter på marknaden och hantera eventuella risker för människors hälsa och miljön. 

Vi väljer emellertid att lyfta några synpunkter i vårt remissvar. En kortare sammanfattning av dessa synpunkter följer nedan.

Regelbunden översyn av standarder

I remissen anges relevanta standarder för kontaktmaterialverksamheter men där saknas standarder som lämpar sig för verksamheter som tillverkar snus och snusliknande produkter. Swetic föreslår därför att tabellen uppdateras regelbundet och att myndigheterna bevakar möjligheten att addera lämpliga standarder för ändamålet.

Mervärde av tredjepartscertifiering

Swetic ställer sig även positiva till föreslaget om möjligheter till reducerad kontrollfrekvens vid god regelefterlevnad eller tredjepartscertifiering men vill understryka att nyttan med tredjepartscertifiering är långt mycket mer än reducerad kontrollfrekvens av kontrollmyndigheter. Tredjepartsstandarder säkerställer en systematisk hantering av risker inom livsmedelsprocessen men även minska risker som kan medföra indirekta kostnader för företagen. Utgifter för revisioner kopplade till tredjepartscertifieringar är därför inte jämförbara med utgifter kopplade till kontroller av kontrollmyndighet vilket utredningen antyder.

Stor omfattning kräver säkrad kompetens

Förslagen i remissen medför en mindre ökning av antal kontrollobjekt för kommunala kontrollmyndigheter men variationen av kontrollobjektens karaktär kräver en avsevärt bredare kompetens hos kontrollmyndgiheterna. Där kontroller förekommer i lägre frekvens kommer kompetensen därför sannolikt bli svår att upprätthålla.

Ackrediterade kontrollorgan har däremot en nationell täckning och revisorer med bred och djup kunskap inom kontaktmaterialverksamheter. Swetic ser därför dessa organ som en möjlig tillgång för att kunna bistå kontrollmyndigheterna och välkomnar en fördjupad dialog med Livsmedelsverket angående möjligheten för ackrediterade kontrollorgan att stötta den offentliga kommunala livsmedelskontrollen.

Ni finner remissvaret i sin helhet här.