2022.09.07

Tydliga effekter av EU:s ekologiska förordning

EU-förordningar uppdateras regelbundet och det var dags för uppdatering av kraven för EU-ekologisk produktion där den tidigare förordningen fastställdes 2007. Vid årsskiftet 21/22 trädde den nya förordningen i kraft vilket möjliggör för fler produkter att bli ekologiska.

— För konsumenter innebär det att det går att hitta fler typer av produkter som ekologiska, exempelvis salt och eteriska oljor. Förordningen möjliggör även ökad transparens i branschen och bättre spårbarhet för de ekologiska produkterna, vilket vi tror är både nödvändigt och positivt, säger Gitte Alexandersson Eskhult, tillförordnad vd på Smak Certifiering AB samt representant i Swetics arbetsgrupp för livsmedelskontroll.

Den nya förordningen omfattar hela livsmedelskedjan, från producent till konsument. Det innebär att dagligvaruhandeln och dess ekologiska lösviktshantering över en viss volym, årligen ska kontrolleras. Tidigare har handel med slutkonsument i dagligvaruhandeln varit delvis undantagna, bortsett från e-handel.

— Vid kontrollen verifierar vi bland annat att återförsäljaren inte säljer större volymer ekologiska varor än de köpt in. Kontrollen omfattar spårbarheten i hela livsmedels- och leverantörskedjan. Syftet är att vi som kontrollorgan ska säkerställa att konsumenterna inte vilseleds i butiken, förklarar Sophie Albrektsson, Program Manager på Intertek samt representant i Swetic arbetsgrupp för livsmedel.

Flera positiva effekter

Lagändringens syfte är att förstärka kontrollsystemet och öka konsumenternas förtroende för produkterna inom certifieringen men också göra det enklare för små och mindre lantbruk att ställa om till ekologisk produktion.

— Swetic är fortsatt positivt inställda till utveckling av förordningen och nu när några månader passerat sedan den trädde i kraft kan vi konstatera att våra medlemsföretag har den kompetens som krävs för att anpassa certifiering till ny lagstiftning. Vi står redo att möta svensk livsmedelsnäring i omställningen och fungerar som en brygga mellan lagstiftarna och producenterna, säger Anna Broekman, styrelseledamot Swetic och vd för medlemsbolaget HS Certifiering.

— Det har varit en stor omställning och arbetet pågår fortfarande med implementering av det nya regelverket och anpassning av kraven för certifiering. Personal ska utbildas, regelverk tolkas och branschen kalibreras. Förberedelserna har tagit tid men i praktiken har omställningen skett på sex månader vilket vi kan vara mycket nöjda över att ha lyckats med, berättar Maria Karlman, kvalitetschef Kiwa Certification samt representant i Swetics arbetsgrupp för livsmedel.

Del av den gröna given

Ekologisk produktion inom EU betraktas som en viktig del i unionens omställning och den gröna given. 25% av EU:s odlingsyta ska vara ekologisk inom några år. Sverige betraktas i sin tur som ett land med hög mognadsgrad inom ekologisk konsumtion och produktion.

— Det återstår att se vilka de långsiktiga effekterna blir av förordningen men vi kan konstatera att ett effektivt regelverk och kontrollsystem i längden blir mer hållbart och lönsamt. Om vi dessutom lyckas harmonisera EU än bättre kommer vi tillsammans kunna driva hela EU:s inre marknad mot en mer hållbar produktion. Det vinner alla på, avslutar Anna Broekman.

Förordningen vill även främja korta distribution- och produktionskedjor, företrädesvis inom unionen, samt ansvarsfull användning av energi och naturresurser.