Frågor och svar

Du som vill ha tillgång till alla frågor och svar på din egen dator kan få det genom att ladda ner ZIP-filen.

När du hämtat ZIP-filen extraherar du den i en katalog som du själv skapar på din dator. Den excelfil som finns med är sorterbar/sökbar och länkar till alla frågor och svar.

Observera att EXCEL-filen och alla frågor och svar behöver ligga i samma katalog för att länkarna skall fungera.

Frågor och svar

Samordning mellan krav från olika myndigheter

Det har länge diskuteras vilken föreskrift som ska tillämpas för rörledningar till och mellan cisterner.

Vår huvudgrupp har fått besked från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) vilka rörledningar i ett exempel som omfattas av krav enligt deras föreskrifter. Vi har lämnat samma exempel till Arbetsmiljöverket (AV) och fått deras svar på vilka rörledningar som omfattas av krav enligt deras föreskrifter. Tyvärr så visar det sig att kraven överlappar varandra, se dessa frågor och svar.