Frågor och svar


TK Lyft publicerar nedan frågor och svar. Syftet är att informera om och att ge en inblick i hur föreskrifter, standarder och rekommendationer bör tolkas och tillämpas, allt för att verka för samsyn och likartad bedömning mellan besiktningsföretagen.

De frågor och svar som publicerats är frågor som inkommit från exempelvis fastighetsägare, tillverkande företag, kontrollföretag eller som väckts vid samråd med myndigheter.

Målsättningen är att publicerade frågor ska vara aktuella och uppdaterade i takt med att nya regler och riktlinjer finns tillgängliga. Alla frågor och svar är märkta med datum för utgivning så att aktualiteten kan bedömas.

Vi vill dock poängtera att:

  • Uppdatering och aktualitet inte kan garanteras
  • Svaren inte prövats juridiskt av domstol eller myndighet eller på annat sätt
  • Frågor och svar vid tillämpning alltid har lägre status än gällande föreskrifter, standarder eller vägledningar från myndigheter
  • Swetic inte tar något ansvar för riktigheten av gjorda tolkningar
  • Syftet inte är att agera allmänt forum för den mängd av frågor som produceras på marknaden

 

Publicering av frågor och svar, som påbörjades under 2011, är indelad i två områden:

  1. Boverket, behandlar huvudsakligen hissar, rulltrappor och portar
  2. Arbetsmiljöverket behandlar huvudsakligen olika typer av lyftanordningar

FAQ

2011-17 rev 1 Hur agerar kontrollföretagen vid revisionsbesiktning efter ombyggnad -modernisering enligt BFS 2011:12 kap. 2 § 1 då hissen inte uppfyller föreskriftens krav. PDF Ladda ner
2013-20 rev 1 När och i vilka fall skall kontrollorganet insända intyget till tillsynsmyndigheten vid tillämpningen av 3-månadersregeln enl. kap.2 §1 pkt. 1-5 och a-d vid större ändring eller utbyte av väsentlig del i hissen? PDF Ladda ner
2013-21 rev 1 Vilken stoppsträcka kan maximalt tillåtas för hissen då den stoppas genom påverkan av fotocellskyddet i korgöppningen? PDF Ladda ner
2010-04 rev 1 Vertikala korgdörrar PDF Ladda ner
2010-05 rev 1 Penthousehissar PDF Ladda ner
2010-09 rev 1 Personlyft med Teleskoptruck PDF Ladda ner
2010-11 rev 1 Portar närvarodetektering PDF Ladda ner
2011-16 rev 3 Säkerhetsutrymme schakttopp PDF Ladda ner
2010-07 rev 1 Får man ta bort rörlig tröskel, takklaff eller stoppknapp då man installerar en fotocellridå som alternativ till korgdörr? PDF Ladda ner
2010-10 Är det ett ”besiktningskrav” att fångapparaten ska vara bytt till bygghissar där tillverkaren angivit ett bytesintervall? PDF Ladda ner
2010-13 AV har vid samrådsmöte förtydligat kraven avseende kontroll av kranbanan. Vad gäller? PDF Ladda ner
2010-14 Är det krav på beräkningskontroll av en arbetskorg avsedd för personlyft i kran och truck? PDF Ladda ner
2012-19 I vilka fall skall skydd mot oönskad korgrörelse med öppen dörr vid stannplanen enl. EN 81-1/2+A3 pkt. 9.11 resp. 9.13 installeras vid ombyggnad och ändring eller utbyte av viss del enl. BFS 2011:12 kap.2 §1? PDF Ladda ner
2011-16 rev 2 Vilket fritt utrymme skall finnas i schakttoppen efter ändring eller byte av hissens apparatställ, styrsystem eller maskineri för att förebygga risken för att en person blir klämd av hisskorgen? PDF Ladda ner
2013-23 Krav på installation i enlighet med tillhörande dokumentation vid första- ochrevisionsbesiktning enligt Boverkets föreskrift. PDF Ladda ner
2013-22 rev 2 Skall nödstopp i korg borttagas och måste dörreverseringsknapp installeras i korgen då den efter ändring förses med korgdörr? PDF Ladda ner
2014-25 rev 1 Vilka krav gäller för kontroll av bärande lyftorgan till hissar såsom bältesband, plastinklädda linor mm? PDF Ladda ner
2014-26 Är det krav på montagebesiktning av tidigare besiktigad fasadhiss som flyttas mellan olika banor på samma uppställningsplats? Ex en byggnad eller uppställningsplats som har flera banor där hissen (korgen och dess maskineri) kan användas. PDF Ladda ner
2015-27 Kranarm till lastmaskin och truck PDF Ladda ner
2015-28 Flyttning av rulltrappa port och hiss PDF Ladda ner
2019-32 Hissars-funktioner-i-händelse-av-brand PDF Ladda ner
2010-12 rev 2 Är det tillåtet att installera ett lyftbord för transport mellan fasta stannplan avsett för transport av gods och personer samt enbart gods. PDF Ladda ner
2013-24 rev 1 Får man ta bort tidigare monterad mekanisk och elektrisk säkerhetsutrustning som installerats i schakttopp för att uppfylla kravet på tillräckligt fritt utrymme i schakttopp enl. kap 2 §1 ? PDF Ladda ner
2019-31 rev 0 Montageplan för bygghiss med stagning rev 0 PDF Ladda ner
2017-29 rev 0 Tillv efter omyggnad rev 0 PDF Ladda ner
2017-30 rev 0 Medverkan vid besiktning av hissar rev 0 PDF Ladda ner
2019-33 rev 0 Hissars funktion i händelse av brand förtydligande rev 0 PDF Ladda ner
2021-03 Frågor och svar genomgång maskinrum PDF Ladda ner
2021-02 Frågor och svar ny Höjd på rulltrapports_rullrampers handledare PDF Ladda ner
2021-01 FOS Hantering av hiss vid byggkörning brand PDF Ladda ner
2021-04 Trycksättning av hisschakt brandbekämpningshiss Rev 1 PDF Ladda ner
2024-01 Larmanordning på trapphissar och plattformshissar utan schakt PDF Ladda ner