Frågor och Svar


TK-Lyft publicerar nedan Frågor och svar, FoS. Syftet är att informera om och att ge en inblick i hur föreskrifter, standarder och rekommendationer bör tolkas och tillämpas, allt för att verka för samsyn och likartad bedömning mellan besiktningsföretagen.

De FoS som publicerats är frågor som inkommit från exempelvis fastighetsägare, tillverkande företag, kontrollföretag eller som väckts vid samråd med myndigheter.

Målsättningen är att publicerade FoS ska vara aktuella och uppdaterade i takt med att nya regler och riktlinjer finns tillgängliga. Alla FoS är märkta med datum för utgivning så att aktualiteten kan bedömas.

Vi vill dock poängtera att:

– Uppdatering och aktualitet inte kan garanteras
– Svaren inte prövats juridiskt av domstol eller myndighet eller på annat sätt
– FoS vid tillämpning alltid har lägre status än gällande föreskrifter, standarder eller vägledningar från myndigheter
– Swetic inte tar något ansvar för riktigheten av gjorda tolkningar
– Syftet inte är att agera allmänt forum för den mängd av frågor som produceras på marknaden

Publicering av FoS, som påbörjades under 2011, är indelad i två områden:
1. Boverket, behandlar huvudsakligen hissar, rulltrappor och portar
2. Arbetsmiljöverket behandlar huvudsakligen olika typer av lyftanordningar

FAQ

Hur agerar kontrollföretagen vid revisionsbesiktning efter ombyggnad -modernisering enligt BFS 2011:12 kap. 2 § 1 då hissen inte uppfyller föreskriftens krav. PDF Ladda ner
När och i vilka fall skall kontrollorganet insända intyget till tillsynsmyndigheten vid tillämpningen av 3-månadersregeln enl. kap.2 §1 pkt. 1-5 och a-d vid större ändring eller utbyte av väsentlig del i hissen? PDF Ladda ner
Vilken stoppsträcka kan maximalt tillåtas för hissen då den stoppas genom påverkan av fotocellskyddet i korgöppningen? PDF Ladda ner
Korgdörrar rev 1 PDF Ladda ner
Penthousehissar rev 1 PDF Ladda ner
Personlyft rev 1 PDF Ladda ner
Portar närvarodetektering rev 1 PDF Ladda ner
Säkerhetsutrymme schakttopp rev 3 PDF Ladda ner
När kan och får man installera vertikala korgdörrar? PDF Ladda ner
Får en hiss gå direkt upp i en lägenhet - typ Penthousehissar? PDF Ladda ner
Får man ta bort rörlig tröskel, takklaff eller stoppknapp då man installerar en fotocellridå som alternativ till korgdörr? PDF Ladda ner
Vad gäller om en teleskoptruck utrustas med arbetskorg? PDF Ladda ner
Är det ett ”besiktningskrav” att fångapparaten ska vara bytt till bygghissar där tillverkaren angivit ett bytesintervall? PDF Ladda ner
Krävs det alltid närvarodetektering utöver klämskyddslist* till portar (till exempel fotocellskydd)? PDF Ladda ner
Är det tillåtet att installera ett ”enkelt lyftbord” för transport mellan fasta stannplan avsett för transport av gods och personer samt enbart gods i fastigheter utan att de deklareras som hissar? PDF Ladda ner
AV har vid samrådsmöte förtydligat kraven avseende kontroll av kranbanan. Vad gäller? PDF Ladda ner
Är det krav på beräkningskontroll av en arbetskorg avsedd för personlyft i kran och truck? PDF Ladda ner
Hiss som inte uppfyller föreskriftens krav vid revisionsbesiktning PDF Ladda ner
I vilka fall skall skydd mot oönskad korgrörelse med öppen dörr vid stannplanen enl. EN 81-1/2+A3 pkt. 9.11 resp. 9.13 installeras vid ombyggnad och ändring eller utbyte av viss del enl. BFS 2011:12 kap.2 §1? PDF Ladda ner
Vilket fritt utrymme skall finnas i schakttoppen efter ändring eller byte av hissens apparatställ, styrsystem eller maskineri för att förebygga risken för att en person blir klämd av hisskorgen? PDF Ladda ner
När och i vilka fall skall kontrollorganet insända intyget till tillsynsmyndigheten vid tillämpningen av 3-månadersregeln enl. kap.2 §1 pkt. 1-4 och a-c vid större ändring eller utbyte av väsentlig del i hissen? PDF Ladda ner
Vilken bromssträcka kan maximalt tillåtas för hissen då den stoppas genom påverkan av fotocellskyddet i korgöppningen? PDF Ladda ner
Borttagning av mekanisk och elektrisk säkerhetsutrustning vid otillräckligt säkerhetsutrymme i schaktgrop eller schakttopp. PDF Ladda ner
Krav på installation i enlighet med tillhörande dokumentation vid första- ochrevisionsbesiktning enligt Boverkets föreskrift. PDF Ladda ner
Skall nödstopp i korg borttagas och måste dörreverseringsknapp installeras i korgen då den efter ändring förses med korgdörr? PDF Ladda ner
Vilka krav gäller för kontroll av bärande lyftorgan till hissar såsom bältesband, plastinklädda linor mm? PDF Ladda ner
Är det krav på montagebesiktning av tidigare besiktigad fasadhiss som flyttas mellan olika banor på samma uppställningsplats? Ex en byggnad eller uppställningsplats som har flera banor där hissen (korgen och dess maskineri) kan användas. PDF Ladda ner
Får man ta bort tidigare monterad mekanisk och elektrisk säkerhetsutrustning som installerats i schakttopp för att uppfylla (1,0 m) kravet på tillräckligt fritt utrymme i schakttopp enl kap 2§1? PDF Ladda ner
Kranarm till lastmaskin och truck PDF Ladda ner
Flyttning av rulltrappa port och hiss PDF Ladda ner
Hissars-funktioner-i-händelse-av-brand PDF Ladda ner