Sidtyp
Kategori

Nyheter

Hållbarhet
2024.06.20

Framtiden kräver samarbete över gränser och branscher

Ambitiösa direktiv som EU:s Gröna Giv och CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, räcker inte på egen hand, utan företag måste också få stöttning till värdefulla insikter om sina hållbarhetsåtgärder och andra relaterade processer skriver Jörgen Backersgård, Ordförande Swetic i Certifiering & Kvalitetssäkring tillsammans med Dagens industri idag. Swetic är branschorganisationen inom provning, besiktning, kontroll, kalibrering […]

Läs mer om Framtiden kräver samarbete över gränser och branscher
Branschnyhet
2024.06.09

Fira Världsackrediteringsdagen 2024 med oss!

Idag är det Världsackrediteringsdagen, ett globalt initiativ för att lyfta fram hur ackreditering skapar trygghet i vår vardag. Årets tema, ”Ackreditering: Stärka morgondagen och forma framtiden”, fokuserar på hur ackreditering påverkar vårt samhälle i en tid när digitalisering, ny teknik och hållbarhetsutmaningar fortsätter förändra vår värld. I mer än 100 länder runt om i världen uppmärksammas […]

Läs mer om Fira Världsackrediteringsdagen 2024 med oss!
Föreningsnyhet
2024.03.26

Ökad säkerhetsmedvetenhet inför arbete i slutna utrymmen

Med en ökad medvetenhet om de risker som finns och de åtgärder som krävs, är målet att minimera risken för olyckor och skapa en säkrare arbetsmiljö för alla inblandade. — Att arbeta i slutna utrymmen är förknippat med betydande risker, från farliga gaser till risker för instängdhet och begravningsolyckor, säger Stefan Brunnberg, sammankallande för Swetics […]

Läs mer om Ökad säkerhetsmedvetenhet inför arbete i slutna utrymmen
Föreningsnyhet
2023.12.08

Nytt fokus satt för 2024

Efter diskussioner och resonemang beslutades enhälligt att nedan områden och prioriteringsordning ska ligga till grund för vårt fokus under kommande verksamhetsår: Kommunikation – Verka för att öka kännedom om branschen Påverkansarbete – Fortsätta driva specifika frågor som påverkar branschen och medlemmarna Kompetensförsörjning – Bidra till att attrahera talanger till branschen Dialog med samverkansaktörer – Samarbete […]

Läs mer om Nytt fokus satt för 2024
Föreningsnyhet
2023.10.23

Debattartikel i tidningen Miljö & Utveckling

Läs och dela gärna artikeln här! 

Läs mer om Debattartikel i tidningen Miljö & Utveckling
Föreningsnyhet
2023.10.06

Kritik framförd i remissvar till Justitiedepartementet

Swetic ser att EU-kommissionens CSRD-direktiv kommer spela en avgörande roll i unionens gröna omställning. Därför är noga avvägd implementering av direktivet i svensk lagstiftning av yttersta vikt för svenska företags fortsatta konkurrenskraft. En central del av direktiv är kravet på oberoende granskning och verifiering av hållbarhetsredovisningar. Swetic riktar dock kritik mot utredningens förslag att inte öppna […]

Läs mer om Kritik framförd i remissvar till Justitiedepartementet

Dokument

2024.06.24

FOS 2014-25: Kontroll av bärande uphängningsorgan till hissar

Fråga: Vilka krav gäller för kontroll av bärande lyftorgan till hissar såsom bältesband, plastinklädda linor mm? Svar: I de fall tillverkare eller installatör har beskrivit hur de lastbärande organen ska kontrolleras ex. genom viss mätutrustning, särskilda kassationskriterier mm för ex. kontroll av bältesband, plastinklädda stållinor mm. så ska kontrollen göras enligt tillverkarens instruktion eller med […]

2024.06.24

FOS 2013-22: Krav på nödstopp och dörröppningsknapp i hisskorgen efter korgdörrinstallation

Fråga: Skall nödstopp i korg borttagas och måste dörreverseringsknapp installeras i korgen då den efter ändring förses med korgdörr? Svar: Ja stoppknappen skall borttagas. Hiss med korrgdörr avsedd för persontransport skall inte ha nödstopp i hisskorgen med undantag för hiss med dockningsmanöver. I hisskorg med automatiska dörrar skall, invid korgmanöverpanelen, dessutom finnas en tryckknapp med […]

2024.06.24

FOS 2010-12: Lyftbord med fasta stannplan

Fråga: Är det tillåtet att installera ett lyftbord för transport mellan fasta stannplan avsett för transport av gods och personer samt enbart gods. Svar: Ja, i industriell miljö och yrkesmässig användning av instruerad personal. Lyftbord som betjänar upp till två fasta stannplan får enligt SS-EN 1570-1:2011+A1 under vissa förutsättningar användas för transport av gods och […]

2024.06.24

FOS 2010-07: Golvtrösklar får ännu ej ersättas helt av fotocellridå i korgdörr

Fråga: Får man ta bort golvtröskel då man installerar en fotocellridå som skall fungera som korgdörr? Svar: Nej! Rörlig tröskel, takklaff eller stoppknapp får inte avlägsnas vid installation av ljusridå. Senast reviderad 20120328, 1 revidering.

2024.06.03

Erfarenhetsdokument – ombyggnad, ändring och utbyte av delar på hissanläggning

Riktlinjer för ombyggnad, ändring och utbyte av delar på hissanläggning enligt EN 81-20/50. Senast reviderad 20240417, 6 revideringar.

2024.06.03

FOS 2010-14: Krav på beräkningskontroll av arbetskorg avsedd för personlyft

Fråga: Är det krav på beräkningskontroll av en arbetskorg avsedd för personlyft i kran och truck? Svar: Ja. Vid personlyft med kran och truck skall första besiktning utföras. Utlåtande/typintyg över utförd beräkningskontroll från ackrediterat tredjepartsorgan uppfyller föreskriftens krav. Antagen 20101130, version 0.

Fokusområden

Certifiering av pannoperatörer

Swetic vill stärka och försvara vikten av certifiering för pannoperatörer som en kritisk komponent för att upprätthålla höga säkerhetsstandarder och kunskapsnivåer inom industrin, motverka felaktig information om kostnadsbördan och argumentera för ett stabilare och mer förutsägbart regleringssystem. Vår policy i frågan: Certifiering av pannoperatörer är en nödvändig åtgärd för att säkerställa kunskap och kompetens, vilket […]

Läs mer om Certifiering av pannoperatörer

Corporate Sustainability Reporting Directive 

EU-kommissionens antagna CSRD-direktiv kommer utgöra en avgörande faktor för unionens möjligheter att uppnå målen inom ramen för den Gröna Given. Direktivet syftar till att harmonisera hållbarhetsinformation och möta den globalt ökade efterfrågan på hållbara affärsmodeller. För att garantera trovärdigheten och upprätthålla förtroendet för hållbarhetsredovisningen krävs en extern granskningsprocess, en verifiering av innehållet.  Implementeringen av CSRD-direktivet […]

Läs mer om Corporate Sustainability Reporting Directive 

Livsmedelskontroll

Variationen i den offentliga livsmedelskontrollen runt om i landet är omfattande, liksom den bristande likvärdigheten. Samtidigt finns har vår sektor med ackrediterade kontrollföretag en välfungerande struktur med rutiner för kvalitet och oberoende. Swetic verkar därför för att dessa företags kapacitet ska ges möjlighet att stärka upp den offentliga kontrollen och bidra till en mer effektiv och likvärdig kommunal livsmedelstillsyn. Flertalet […]

Läs mer om Livsmedelskontroll