Ökat samarbete inom Swetic

Den 27 september hade Swetic och samtliga tekniska kommittéer en gemensam workshop. Syftet med workshopen var att skapa en gemensam syn på varandras uppdrag, stärka samarbetet mellan tekniska kommittéer och styrelsen, stärka samarbetet mellan tekniska kommittéer samt sätta gemensamma ramar och fokus för verksamheten 2023.

Fyra utmaningar identifierades:

  • Kompetensförsörjning
  • Digitalisering och förändrat landskap
  • Myndigheter och regelverk
  • Swetics egna roll och struktur

Mötet resulterade i många bra konkreta förslag för att stärka samarbetet. Swetic verksamhetsplan för 2023 är bland annat utformad med förslag som kom fram i samband med workshopen.

Nedan är några av de aktiviteter som ska genomföras 2023:

Omvärldsbevakning – respektive TK gör kontinuerligt en omvärldsbevakning över de trender som finns. Nyhetsbrev och branschrapporter kan vara ett sätt att hålla sig uppdaterad där det också går att få information på ett systematiskt sätt.

Både representanter i TK i styrelsen deltar i fler samrådsmöten med föreskrivande myndigheter för att vara delaktiga tidigare i processen vid lagändringar. 2023 har fyra myndigheter identifierats där samverkan har en förhoppning att öka; Swedac, Arbetsmiljöverket, Livsmedelsverket (Jordbruksverket) samt Boverket. Givetvis sker det möten med fler myndigheter som arbetar med frågor som Swetics medlemmar berörs av.

Etablera TK Arbetsmiljö – tvärfunktionellt TK som är viktigt för alla. Ett första möte ägde rum den 2 december. Om du är intresserad av att medverka i TK arbetsmiljö anmäler du ditt intresse till kansliet.

Aktiviteter med fokus på kompetensförsörjning. Ett förslag som styrelsen avser arbeta med är att etablera en branschdag under 2023 för att attrahera studenter och personer i arbetslivet till branschen.

Som en del i arbetet med att stärka samarbetet mellan styrelsen och TK deltar gärna en styrelserepresentant och kansliet på ett möte under våren. En uppdaterad arbetsordning kommer att skickas ut under Q1.


Nyheter


Kloka investeringar ger ett säkert och hållbart näringsliv

Artikeln kritiserar främst regeringens oförmåga att hjälpa landets företag i svåra ekonomiska tider och betonar att Arbetsmiljöverkets förslag på krav

Swetic om offentlig livsmedelskontroll i Dagens industri

Läs gärna mer om våra resonemang i artikeln, där vår ordförande Jörgen Backersgård och styrelseledamot Anna Broekman Roslund medverkar, här.

Swedacs förändrade avgifter inom ackreditering

Mer information kan du läsa här: Styrelsen i Swetic har tagit del av denna information och har en del synpunkter. Det

Ökat samarbete inom Swetic

Fyra utmaningar identifierades: Kompetensförsörjning Digitalisering och förändrat landskap Myndigheter och regelverk Swetics egna roll och struktur Mötet resulterade i många