Ökat samarbete inom Swetic

Den 27 september hade Swetic och samtliga tekniska kommittéer en gemensam workshop. Syftet med workshopen var att skapa en gemensam syn på varandras uppdrag, stärka samarbetet mellan tekniska kommittéer och styrelsen, stärka samarbetet mellan tekniska kommittéer samt sätta gemensamma ramar och fokus för verksamheten 2023.

Fyra utmaningar identifierades:

  • Kompetensförsörjning
  • Digitalisering och förändrat landskap
  • Myndigheter och regelverk
  • Swetics egna roll och struktur

Mötet resulterade i många bra konkreta förslag för att stärka samarbetet. Swetic verksamhetsplan för 2023 är bland annat utformad med förslag som kom fram i samband med workshopen.

Nedan är några av de aktiviteter som ska genomföras 2023:

Omvärldsbevakning – respektive TK gör kontinuerligt en omvärldsbevakning över de trender som finns. Nyhetsbrev och branschrapporter kan vara ett sätt att hålla sig uppdaterad där det också går att få information på ett systematiskt sätt.

Både representanter i TK i styrelsen deltar i fler samrådsmöten med föreskrivande myndigheter för att vara delaktiga tidigare i processen vid lagändringar. 2023 har fyra myndigheter identifierats där samverkan har en förhoppning att öka; Swedac, Arbetsmiljöverket, Livsmedelsverket (Jordbruksverket) samt Boverket. Givetvis sker det möten med fler myndigheter som arbetar med frågor som Swetics medlemmar berörs av.

Etablera TK Arbetsmiljö – tvärfunktionellt TK som är viktigt för alla. Ett första möte ägde rum den 2 december. Om du är intresserad av att medverka i TK arbetsmiljö anmäler du ditt intresse till kansliet.

Aktiviteter med fokus på kompetensförsörjning. Ett förslag som styrelsen avser arbeta med är att etablera en branschdag under 2023 för att attrahera studenter och personer i arbetslivet till branschen.

Som en del i arbetet med att stärka samarbetet mellan styrelsen och TK deltar gärna en styrelserepresentant och kansliet på ett möte under våren. En uppdaterad arbetsordning kommer att skickas ut under Q1.


Nyheter


Ökad säkerhetsmedvetenhet inför arbete i slutna utrymmen

Med en ökad medvetenhet om de risker som finns och de åtgärder som krävs, är målet att minimera risken för

Nytt fokus satt för 2024

Efter diskussioner och resonemang beslutades enhälligt att nedan områden och prioriteringsordning ska ligga till grund för vårt fokus under kommande

Debattartikel i tidningen Miljö & Utveckling

Läs och dela gärna artikeln här!  Facebook Twitter LinkedIn Gmail

Kritik framförd i remissvar till Justitiedepartementet

Swetic ser att EU-kommissionens CSRD-direktiv kommer spela en avgörande roll i unionens gröna omställning. Därför är noga avvägd implementering av