Ökad säkerhetsmedvetenhet inför arbete i slutna utrymmen

I ett nyligen framlagt dokument av Swetics tekniska kommitté för arbetsmiljö, framhålls vikten av förbättrad säkerhetspraxis och ansvarstagande inför arbeten i slutna utrymmen. Dokumentet riktar sig till anläggningsägare och förvaltare av utrymmen som klassas som slutna, vilka kan inkludera allt från tankar och silos till tunnlar och schakt.

Med en ökad medvetenhet om de risker som finns och de åtgärder som krävs, är målet att minimera risken för olyckor och skapa en säkrare arbetsmiljö för alla inblandade.

— Att arbeta i slutna utrymmen är förknippat med betydande risker, från farliga gaser till risker för instängdhet och begravningsolyckor, säger Stefan Brunnberg, sammankallande för Swetics tekniska kommitté arbetsmiljö.

— Det är av yttersta vikt att anläggningsägare, det vill säga våra medlemmars kunder, förstår sitt ansvar för att undersöka och dokumentera dessa risker, samt att de tillhandahåller nödvändig information till de entreprenörer som kommer att arbeta i dessa miljöer, förklarar Brunnberg.

Dokumentet understryker särskilt vikten av att säkerställa att objekt och utrymmen är säkert avstängda och isolerade innan arbetet påbörjas.

— Vi lyfter begrepp, risker, ansvar och hur dessa ska hanteras. Det blir ett direkt stöd för medlemmarna i dialog med kunden. En korrekt avstängning exempelvis, det eliminerar risken för oavsiktlig uppstart, och genom att använda dubbla barriärer där det är möjligt, ökar vi säkerheten ytterligare, tillägger Brunnberg.

Swetics dokument är en viktig påminnelse om det ansvar som vilar på anläggningsägares axlar. Genom att följa de riktlinjer och krav som ställs upp, kan en säkrare arbetsmiljö skapas för alla som behöver utföra arbete i slutna utrymmen.

— När medlemmarna inser att hela branschen står bakom arbetet för en säkrare arbetsmiljö är det lättare att lyfta risker som de historisk accepterat men som de nu känner är oacceptabla. Kunderna förstår att alla medlemmar inom Swetic jobbar gemensamt och enas om samma krav på arbetsmiljön.

Ambitionen från TK Arbetsmiljö är att ta fram en digital utbildning för uppdrag i så kallade svåra situationer. Utbildningen kommer bland annat beröra arbeten där hot, misär eller kränkningar förekommer samt illegala varor och arbetslivskriminalitet kan uppstå ute hos kund. En kriscoach planeras vägleda kursdeltagaren i hur situationerna kan hanteras.

— Insikten av att vi tillsammans kan skapa en säkrare arbetsmiljö i hela branschen har gett vårt arbete en skjuts. Om vi inte kan säkerställa en säker arbetsmiljö, kan arbetet helt enkelt inte utföras. Det är vårt ansvar att göra allt vi kan för att förebygga olyckor och skydda liv, konstaterar han.

— Oavsett om det är Swetics styrelse, medlemmarnas ledningsgrupper eller den enskilda medarbetaren så är alla rörande överens om att det här är rätt väg att gå, avslutar Stefan Brunnberg.

Ta del av dokumentet här. 


Nyheter


Ökad säkerhetsmedvetenhet inför arbete i slutna utrymmen

Med en ökad medvetenhet om de risker som finns och de åtgärder som krävs, är målet att minimera risken för

Nytt fokus satt för 2024

Efter diskussioner och resonemang beslutades enhälligt att nedan områden och prioriteringsordning ska ligga till grund för vårt fokus under kommande

Debattartikel i tidningen Miljö & Utveckling

Läs och dela gärna artikeln här!  Facebook Twitter LinkedIn Gmail

Kritik framförd i remissvar till Justitiedepartementet

Swetic ser att EU-kommissionens CSRD-direktiv kommer spela en avgörande roll i unionens gröna omställning. Därför är noga avvägd implementering av