Kritik framförd i remissvar till Justitiedepartementet

Swetic har svarat på remiss angående betänkandet Nya regler om hållbarhetsredovisning, Dnr Ju2023/01485.

Swetic ser att EU-kommissionens CSRD-direktiv kommer spela en avgörande roll i unionens gröna omställning. Därför är noga avvägd implementering av direktivet i svensk lagstiftning av yttersta vikt för svenska företags fortsatta konkurrenskraft. En central del av direktiv är kravet på oberoende granskning och verifiering av hållbarhetsredovisningar. Swetic riktar dock kritik mot utredningens förslag att inte öppna upp möjligheten för oberoende ackrediterade kvalitetsgranskare att utföra granskningen av hållbarhetsrapporter, trots att CSRD-direktivet tillåter detta. Vi anser att förslaget begränsar företagens flexibilitet och skapar en risk för kompetensbrist när fler företag måste följa kraven för hållbarhetsredovisning och granskning.

I vårt remissyttrande lyfter vi främst tre viktiga punkter:

1. Snedvriden konkurrens: Att inte redan från start öppna upp för möjligheten att låta fler aktörer genomföra granskningen av hållbarhetsrapporterna är oetiskt utifrån konkurrenssynpunkt. Försprånget som auktoriserade revisionsbyråer skulle erhålla blir näst intill omöjligt för andra aktörer att ta igen. Därtill blir sannolikt kostnaden avsevärt högre för beställande företag om endast ett fåtal aktörer tillåts göra valideringen av innehållet.

2. Befintligt ackrediteringssystem uppfyller kraven för CSRD. Utredningen påstår att befintliga ackrediteringssystem inte kostnadseffektivt och snabbt kan tillämpas för att möta kraven inom CSRD. Detta är antaganden som saknar saklig grund. Ackrediteringssystemet möter parternas behov och säkerställer korrekt styrning och förmågan hos ackrediterade företag att utföra granskningarna samtidigt som det säkerställer oberoendet. Befintliga  standarder likt den internationella ISAE 3000 är öppna för alla att tillämpa, således även för ekonomiska revisorer

3. Internationell praxis: Flera europeiska länder, däribland Norge, Danmark, Italien och Österrike, kommer sannolikt tillåta oberoende kvalitetsgranskare inom CSRD-direktivet. I Frankrike står det redan klart att så blir fallet.

Genom att utesluta fler aktörer från granskningen av hållbarhetsrapporter kommer därför troligtvis resultera i kompetensbrist och hindra svenska företag från att uppfylla de krav som ställs för att skapa ett hållbart och klimatneutralt näringsliv.

Läs hela vårt remissvar här.


Nyheter


Nytt fokus satt för 2024

Efter diskussioner och resonemang beslutades enhälligt att nedan områden och prioriteringsordning ska ligga till grund för vårt fokus under kommande

Debattartikel i tidningen Miljö & Utveckling

Läs och dela gärna artikeln här!  Facebook Twitter LinkedIn Gmail

Kritik framförd i remissvar till Justitiedepartementet

Swetic ser att EU-kommissionens CSRD-direktiv kommer spela en avgörande roll i unionens gröna omställning. Därför är noga avvägd implementering av

Remissvar till Livsmedelsverket

Swetic ställer sig allmänt positiva till Livsmedelsverkets remiss och välkomnar den föreslagna utökningen av kontrollen. Stor innovation pågår just nu