Med anledningen av olyckan på Gröna Lund

Som branschorganisation, för bland annat besiktningsföretag av åkattraktioner, är vi självklart mycket berörda över det inträffade. Våra tankar går i första hand till de som drabbats och deras anhöriga. Många har frågor om kontrollsystemet, kraven på besiktningsföretag och vad vi som branschorganisation kan göra för att förhindra att något sånt här sker i framtiden. Därför har vi besvarat de vanligaste frågorna nedan.

Vilka är Swetic?

Swetic är en branschorganisation för företag verksamma inom provning, besiktning, kontroll, kalibrering och certifiering, inom vilket även besiktningar av åkattraktioner och tivolianordningar ryms.

Vad gör Swetic? 

Swetic verkar på uppdrag av våra medlemmar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för medlemsföretagen att utföra sina uppdrag som oberoende ackrediterade organ. Det innebär bland annat att vi regelbundet har kontakt med föreskrivande myndigheter och beslutsfattare för ökad samsyn inom tolkning- och bedömningsnivåerna, såväl nationellt som internationellt, samt med att säkerställa hög kompetens inom branschen.

Vad innebär ackreditering?

Samtliga medlemmar i Swetic är ackrediterade, av den svenska ackrediteringsmyndigheten Swedac. Ackreditering är en kompetensprövning som görs enligt europeiska och internationella standarder.Swedac kontrollerar regelbundet att företaget lever upp till kraven för sin ackreditering och att uppdragen utförs opartiskt, korrekt och grundas på internationellt erkända standarder.

Vad gör Swetic nu med anledning av det inträffade på Gröna Lund?

Vi kommer nu invänta de utredningar som görs och därefter noggrant följa upp resultaten. Utifrån det kommer vi sedan ta ställning till om och i så fall vilka eventuella ändringar och förstärkningar i kontrollsystemet som vi från branschens sida föreslår. Vi välkomnar en dialog med föreskrivande myndigheter och berörda intressenter hur regler och dess tillämpningar kan förbättras och effektiviseras.

Vilka regelverk styr besiktning av tivolianordningar?

Besiktningen styrs av Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om besiktning av tivolianordningar RPSFS2012:15 FAP 513-1.  Återkommande kontroll ska utföras på årsbasis av ett ackrediterat kontrollorgan, det vill säga ett kontrollorgan som är helt fristående från ägare, montörer och tillverkare av åkattraktioner, inom området tivolianordningar.

Hur går en besiktning till?

Årligt återkommande besiktning utförs enligt gällande RPSFS2012:15 FAP 513-1, paragraf 9. Besiktningen utförs av utbildad personal som genomgår praktiska och teoretiska prov för att bevisa sin kompetens. Förutom den årliga besiktningen av ackrediterat organ utför anläggningsägaren återkommande kontroller med olika intervall dagligvis, veckovis och månadsvis.


Har du fler frågor gällande Swetic eller vår verksamhet kontakta:

Hanna Eriksson Lagerberg, branschansvarig
Telefon: +46 8 782 09 49
Mejl: hanna.eriksson-lagerberg@tebab.com


Nyheter


Remissvar till Livsmedelsverket

Swetic ställer sig allmänt positiva till Livsmedelsverkets remiss och välkomnar den föreslagna utökningen av kontrollen. Stor innovation pågår just nu

Nya riktlinjer för teknisk kontroll på distans

Swetic har tagit fram nya riktlinjer för teknisk kontroll på distans. Riktlinjerna representerar Swetics position och vägledning till användningen av

Med anledningen av olyckan på Gröna Lund

Vilka är Swetic? Swetic är en branschorganisation för företag verksamma inom provning, besiktning, kontroll, kalibrering och certifiering, inom vilket även

Kloka investeringar ger ett säkert och hållbart näringsliv

Artikeln kritiserar främst regeringens oförmåga att hjälpa landets företag i svåra ekonomiska tider och betonar att Arbetsmiljöverkets förslag på krav