TK Lyft

Besiktning av lyftanordningar såsom hissar, kranar och rulltrappor är en förutsättning för säker användning av dessa. Olyckor förhindras årligen tack vare att allvarliga brister upptäcks i samband med besiktning. Varje år utförs cirka 150 000 besiktningar i Sverige enligt Arbetsmiljöverkets regler, 170 000 inom Boverkets regelområde.

Besiktningsverksamheten inom lyftområdet spänner över en rad områden, från enskilda hissar i mindre bostadshus till stora hissanordningar i Turning Torso, från kranar i industriella anläggningar som kärnkraftverk, bergrum eller byggarbetsplatser till besiktning av motorredskap och maskindrivna portar. En viktig fråga för lyftanordningar, liksom andra säkerhetskritiska utrustningar, är att ägaren har kontroll på dem och att de besiktigas som avsett. Så är tyvärr inte alltid fallet varför Swetics tekniska kommitté Lyft regelbundet verkar för ökad samsyn, samverkan och samtal.

Föreskrivande myndigheter på området är bland andra Arbetsmiljöverket, Boverket, Rikspolisstyrelsen, Transportstyrelsen och Sjöfartsverket. Swetics tekniska kommitté Lyft arbetar med att utforma bedömningsriktlinjer av föreskrifter och regler i strävan att få lika bedömning över hela landet.

Andra typer av frågor som TK Lyft behandlar är:

 • Nationell och internationell standardisering
 • Inkomna relevanta frågeställningar från myndigheter
 • Inträffade haverier
 • Frågor från intresseorganisationer som Hissförbundet och Portgruppen
 • Observera att kommittén inte handlägger enskilda fall eller överklaganden av besiktningsresultat.

Bedömningsriktlinjer

Alla frågor och svar nedan är märkta med datum för utgivning så att aktualiteten kan bedömas. Vi vill dock poängtera att:

 • Uppdatering och aktualitet inte kan garanteras
 • Svaren inte prövats juridiskt av domstol eller myndighet eller på annat sätt
 • Frågor och svar vid tillämpning alltid har lägre status än gällande föreskrifter, standarder eller vägledningar från myndigheter
 • Swetic inte tar något ansvar för riktigheten av gjorda tolkningar
 • Syftet inte är att agera allmänt forum för den mängd av frågor som produceras på marknaden
 • Varje kontrollföretag ansvarar för sin egen bedömning

Arbetsmiljöverket: frågor & svar

Boverket: frågor & svar

Erfarenhetsdokument

Dekra Industrial AB

Tomas Kolkind

Sammankallande